Press

2016-05-11

Kancera meddelar att teckningstid för företrädesemission har inletts och att handel med UR och BTU inleds idag den 11 maj

Teckningstiden för företrädesemission är inledd och pågår under perioden 10 maj till 25 maj 2016. Första dag för handel med Uniträtter (UR) och Betalda Tecknade Units (BTU) är framflyttad till idag den 11 maj 2016. Handel med UR pågår...

Läs mer
2016-04-07

Kancera korrigerar datum för rätt till deltagande i företrädesemission om 52 Mkr

Sista dag för handel med rätt att deltaga i Nyemissionen med företrädesrätt är tisdagen den 3 maj 2016. Första dag för handel med aktier utan rätt att delta 4 maj 2016. Sista dag för handel med uniträtter är måndagen...

Läs mer
2016-04-06

Kancera genomför företrädesemission om 52 MSEK för vidare utveckling av projektportföljen

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 52 MSEK före emissionskostnader och som vid fullt utnyttjande...

Läs mer
2015-06-03

Kanceras nyemission övertecknad

Med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014, beslutade styrelsen den 27 april 2015 att genomföra en nyemission om 12,3 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna omfattande högst 4.927.386 aktier till en kurs av 2,50 SEK per aktie. Teckning av aktier...

Läs mer
2015-04-27

Kancera stärker rörelsekapitalet genom företrädesemission

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014, beslutat att genomföra en mindre nyemission om 12,3 MSEK. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 20 gamla till kursen 2,50 SEK....

Läs mer
2014-06-11

Kanceras nyemission avslutad

I enlighet med beslut av styrelsen i Kancera AB (publ) den 7 november 2013 samt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 oktober 2013 har en nyemission genomförts genom inlösen av teckningsoptioner TO 1 2013 för...

Läs mer
2014-04-29

Kancera meddelar villkor och start för inlösen av teckningsoptioner

I enlighet med beslut av styrelsen i Kancera AB (publ) den 7 november 2013 samt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 oktober 2013 meddelar Bolaget härmed villkor och tidsplan för inlösen av teckningsoptioner TO 1...

Läs mer
2013-12-18

Kanceras nyemission övertecknad

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 30 oktober 2013 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen avsåg högst 32.267.674...

Läs mer
2013-11-08

Kancera AB offentliggör de slutliga villkoren för nyemissionen

Styrelsen i Kancera AB (publ) har den 7 november 2013, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 oktober 2013, beslutat om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren för nyemissionen överensstämmer med vad...

Läs mer
2013-10-31

Kanceras bolagsstämma godkände bemyndigande om nyemission

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 30 oktober 2013 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner, i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna....

Läs mer