Kanceras nyemission övertecknad

2013-12-18

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 30 oktober 2013 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen avsåg högst 32.267.674 units och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 12.000.000 units bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 0,50 SEK per unit. En gammal aktie berättigade till teckning av en unit. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 25 november – 11 december 2013.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 108.161.226 units, varav 30.801.051 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 77.360.175 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades därmed till ca 335 procent. Teckning från aktuellt garantikonsortium behövdes således inte tas i anspråk. Med anledning av föreliggande överteckning har styrelsen beslutat att utnyttja hela det tillgängliga övertilldelningsutrymmet genom en separat riktad emission upp till maximala 12.000.000 units. Styrelsen har beslutat att rikta övertilldelningsutrymmet till såväl större investerare med långsiktiga ägarambitioner, som övriga tecknare utan företräde. Merparten av de som tecknat utan företräde har därmed fått reducerad tilldelning. G&W Fondkommission har agerat som emissionsrådgivare under transaktionen.

Nyemissionen tillför Kancera AB ca 22,1 MSEK före emissionskostnader.

Registrering av emissionen beräknas ske cirka tre veckor efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen kommer Kancera ABs aktiekapital att uppgå till 6 377 945,66 SEK fördelat på 76.535.348 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,083 (1/12) SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och att strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka