Kommentarer från VD

Kancera har lagt grunden för nya läkemedel mot cancer och inflammation genom medicinska upptäckter, produktutveckling och kliniska säkerhetsstudier. Kommersialisering av bolagets patentsökta tillgångar sker genom partnerskap med läkemedelsbolag efter positiva resultat från patientstudier.

Thomas Olin, VD Kancera

FRACTAL-studie i hjärtpatienter utvecklas enligt plan och cancerstudier avancerar mot beslut om klinisk studie

FRACTAL-studien med hjärtinfarktpatienter utvecklas enligt plan

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen idag och av dessa dominerar hjärtinfarkt. Årligen drabbas cirka 500 000 individer av stor hjärtinfarkt i USA och Europa, hos cirka 25% av de drabbade uppstår allvarlig komplikation eller död inom fem år. Behovet av adekvata och effektiva behandlingar är därför omfattande. Under fjärde kvartalet 2021 inledde Kancera den kliniska fas IIa-studien FRACTAL som syftar till att dokumentera säkerhet och hjärtskyddande effekt (med biomarkörer) för fraktalkinblockeraren KAND567 i patienter som drabbats av en infarkt i hjärtkammarens framvägg. Studien drivs i samarbete med NHS-stiftelsen vid de två framstående universitetssjukhusen Freeman Hospital och James Cook Hospital i Storbritannien.

Av totalt de totalt 60 patienter som ska ingå i studien har hittills 28 behandlats vilket innebär att framsteg görs enligt plan för att inkludera alla patienter under året.

Fördjupade resultat från COVID-studien

I mars kunde vi presentera resultat från fördjupade analyser av en klinisk fas IIa-studie av patienter med måttlig till svår COVID-19. Resultaten visar att KAND567 hade en omedelbar och specifik påverkan på fraktalkinsystemet hos de patienter som var svårt sjuka. Detta ger ytterligare stöd för att Kanceras innovativa läkemedelskandidater har potential att dämpa sjukdomstillstånd där fraktalkinsystemet orsakar en överaktivering av immunförsvaret. Insikten öppnar upp för behandling av ett flera indikationer med stora behov av förbättrade behandlingar, bland annat akut inflammation i hjärta och njure och autoimmuna sjukdomar.

Framsteg i våra projekt inom cancer 

Varje år får 300 000 kvinnor diagnosen äggstockscancer, ofta sker det i ett sent stadium vilket bidrar till att sjukdomen är den mest allvarliga formen av gynekologisk cancer. Kancera har under 2021 publicerat cellstudier som visar att Kanceras fraktalkinblockerare i kombination med cytostatika verkar i synergi för att skada tumörens DNA. Effekten blir att cancerceller skadas så pass mycket att de tvingas eliminera sig själva. Det leder i sin tur till att tumören minskar. I början av 2022 rapporterade Kancera ytterligare stärkande prekliniska resultat som visar att bolagets fraktalkinblockerare, i kombination med cytostatika, slår effektivt mot cancerceller i patientprover från primärtumörer och metastaser.

Under perioden maj till oktober genomför vi en bekräftande preklinisk effektstudie mot äggstockscancer och producerar kapslar med Kanceras fraktalkinblockerare för kliniska studier.Givet positiva resultat från denna prekliniska effektstudie planerar vi för att ansöka om tillstånd för en klinisk fas Ib/IIa-studie med målet att dokumentera säkerhet och biomarkörer för tumöreffekt för kombinationen fraktalkinblockerare – cytostatikabehandling. Genom dessa studier tar vi betydande steg i utvärderingen av Kanceras fraktalkinblockerare som en ny klass av läkemedel mot cancer som idag inte har några effektiva behandlingsalternativ.

Vår prekliniska forskning har dessutom genererat nya resultat som visar hur fraktalkinblockerare kan omprogrammera den mikromiljö som i normalfallet hjälper cancerceller att överleva, dela och sprida sig. Dessa lovande effekter av Kanceras fraktalkinblockerare granskas vidare i pågående studier av patientprover. Resultat från dessa studier planeras att redovisas under 2a halvåret 2022.

Operationell status

Den 1 maj hälsade vi Peter Selin välkommen till bolaget som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Peter är del av ledningsgruppen och spelar en betydelsefull roll i det fortsatta värdebyggandet av Kancera.

Nu ser vi fram emot en fortsatt stark rekrytering av patienter till hjärtstudien i England och de förberedande stegen inför klinisk studie av fraktalkinblockerare mot cancer.

Solna, 20 Maj 2022
Kancera AB
Thomas Olin, CEO