Kommentarer från VD

Kancera har lagt grunden för nya läkemedel mot cancer och inflammation genom medicinska upptäckter, produktutveckling och kliniska säkerhetsstudier. Kommersialisering av bolagets patentsökta tillgångar sker genom partnerskap med läkemedelsbolag efter positiva resultat från patientstudier.

Thomas Olin, VD Kancera

Fortsatt stark rekrytering av hjärtinfarktpatienter till FRACTAL-studien som genomförs i England. Beslut om och finansiering av KANDOVA-studien - klinisk utveckling mot äggstockscancer.

Nyemission ökar takten mot kommersialisering genom partnerskap

Trots det rådande klimatet på kapitalmarknaden gör vi bedömningen att tidpunkten för denna det kapital som tillförs Kancera är avgörande för genomförandet av en kombinerad fas Ib/IIa-studie som syftar till att visa klinisk effekt av Kanceras fraktalkinblockerare mot äggstockscancer under 2023 och 2024. Positiva kliniska resultat från fas IIa innebär att en stark grund läggs för att ingå ett industriellt partnerskap och med den här planen kan vi leverera resultat inom de kommande 24 månaderna. Vi har ett tydligt stöd från ledande kliniska experter inom gynekologisk onkologi i Norden och känner ett starkt momentum för studien. Det ger oss goda förutsättningar att genomföra studien med de ledande universitetssjukhusen, vilket borgar för effektivitet och hög kvalitet. Kapitalanskaffningen kommer därmed att bidra till att Kanceras projektportfölj i snabbare takt kan växa i styrka och generera läkemedel som både möter stora medicinska behov och våra affärsmässiga mål.

FRACTAL-studien med hjärtinfarktpatienter utvecklas enligt plan

Under fjärde kvartalet 2021 inledde Kancera den kliniska fas IIa-studien FRACTAL som syftar till att dokumentera säkerhet och hjärtskyddande effekt (med biomarkörer) för fraktalkinblockeraren KAND567 i patienter som drabbats av en infarkt i hjärtkammarens framvägg. Studien drivs i samarbete med NHS-stiftelsen vid de två framstående universitetssjukhusen Freeman Hospital och James Cook Hospital i Storbritannien.

FRACTAL-studien fortlöper starkt, vilket gör det möjligt att med nuvarande finansiella medel och tidsramar öka studiens storlek med 10 patienter (sammanlagt 70 patienter) och därmed stärka chanserna att nå studiens mål med hög kvalitet.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen idag och av dessa dominerar hjärtinfarkt. Årligen drabbas cirka 500 000 individer av stor hjärtinfarkt i USA och Europa, hos cirka 25% av de drabbade uppstår allvarlig komplikation eller död inom fem år. Behovet av adekvata och effektiva behandlingar är därför omfattande.

Övertygande forskningsresultat och beslut om att starta klinisk utveckling mot äggstockscancer

Kanceras prekliniska forskning har visat att bolagets fraktalkinblockerare KAND567/145 i kombination med platinumbaserade cytostatika minskar tumörvolymen, även i mycket aggressiva tumörer. Effekten kan kopplas till motverkan av cancercellens reparation av DNA-skada och blockering av specifika immun- och bindvävsceller som skyddar tumören mot cytostatika. Tillsammans med kliniska experter på de ledande universitetssjukhus i Norden arbetar Kancera nu med att designa studieprotokollet och förbereda den regulatoriska ansökningen för att påbörja en kombinerad fas Ib/IIa-studie i början av 2023. Kancera har sedan tidigare finansiering för att genomföra fas Ib-studien och i och med den aviserade företrädesemissionen säkras finansiering till den påföljande fas IIa-delen. Med en kombinerad fas Ib och IIa- studie bedömer bolaget att ledtiden till fas IIa-resultat kortas med cirka ett år samt kan göras till en lägre totalkostnad.

Kancera stärker den kliniska portföljen med en andra generationens fraktalkinblockerare, KAND145

Kancera har utvecklat KAND145 som är en andra generationens KAND567 med förbättrade läkemedelsegenskaper som gör den till speciellt lämpad för behandling av sjukdomar där högre doser är nödvändigt för att nå önskad klinisk effekt. Glädjande har uppfinningshöjden bekräftats genom godkännande av Kanceras patentskydd för KAND145 i USA som representerar den största marknaden för läkemedel. Nu startar vi en klinisk fas Ia-studie som skall öppna dörren för en stärkt konkurrenssituation inom området cancer och andra specialistindikationer.

Årets tredje kvartal har inneburit betydande framsteg för Kanceras kliniska utveckling av fraktalkinblockerare mot såväl inflammatoriska sjukdomstillstånd i hjärta som äggstockscancer. Kommersialisering av fraktalkinprojektet genom partnerskap bygger på resultat från dessa studier som planeras att rapporteras under 2023-2024. Sammantaget befinner sig Kancera i en position med starka kliniska projekt och en finansiering som gör det möjligt att nå våra affärsmässiga mål.

Solna, 26 oktober 2022
Kancera AB
Thomas Olin, CEO