Kommentarer från VD

”De positiva resultaten från fas I-studien med KAND145 utgör en mycket viktig milstolpe och validerar bolagets strategi. Vi har nu två läkemedels-kandidater som påvisat goda läkemedelsegenskaper i människa.”

Peter Selin, VD Kancera AB

Med kapitalinjektionen från företrädesemissionen initierar vi nu tidskritiska utvecklingsaktiviteter inför kommande kliniska studier

”Inledningen av 2024 har varit fortsatt händelserikt för Kancera. Viktiga steg framåt har tagits i samtliga våra tre kliniska projekt inom ramen för fraktalkinprogrammet och för att möjliggöra fortsatt avancemang av våra kliniska projekt har vi genomfört en företrädesemission.

KAND567 för behandling hjärtinfarktspatienter som genomgår kärlvidning är vårt längst framskridna projekt. Inom detta projekt har vi nyligen slutfört en fas IIa-studie, FRACTAL-studien, från vilken vi rapporterade positiva övergripande resultat i december 2023. Under det första kvartalet i år följde vi upp med att presentera resultaten från den statistiska analysen och beskriva hur de signaler på hjärtskyddande effekter som påvisats i FRACTAL-studien är av hög klinisk relevans och relaterar till förväntade utfallsmått i kommande fas IIb/III-studier. Vidare har Kancera ingått ett licensavtal med University of Newcastle som ger bolaget exklusiva kommersiella rättigheter till resultaten från FRACTAL-studien, samt fullt ägande av ett nytt kliniskt användningspatent som omfattar användningen av KAND567 och KAND145 för behandling av hjärtinfarkt. Vid ett godkännande sträcker sig detta patent fram till 2044.

I KANDOVA-studien, vår pågående kliniska fas Ib/IIa studie med KAND567 i äggstockscancer har vi sett en ökad rekryteringstakt som kan härledas till godkännandet av det uppdaterade  Det uppdaterade studieprotokollet har som förväntat lett till en ökning av antalet patienter som uppfyller urvalskriterierna för studien. Samtliga fem nordiska sjukhus som medverkar i studien har nu rekryterat patienter som genomgått en eller flera behandlingscykler med KAND567. Den första delen av studien, fas Ib, syftar till att definiera den rekommenderade behandlingsdosen, utifrån tolerabilitet och effekt. Baserat på status i projekt så bedömer vi att fas Ib-delen av studien kan slutföras omkring halvårsskiftet.

Nyligen har vi rapporterat att vår första kliniska fas I-studie med KAND145 har slutförts med positiva övergripande resultat och att de primära målen för studien uppnåddes. KAND145 är vår andra generation fraktalkinblockerande läkemedelskandidat och en vidareutveckling av KAND567. Sammantaget visare resultaten från studien att KAND145 omvandlas effektivt till KAND567 i kroppen och efter omvandling är farmakokinetiken likartad som vid dosering med KAND567. Resultaten visar också att KAND145 är säker och tolererbar vid eftersträvad exponeringsnivå – vi uppnådde den maximala exponering som definierats i studieprotokollet. Noterbart är att denna exponering med råge överstiger den exponeringsnivå som genom resultaten från FRACTAL-studien påvisats vara terapeutiskt aktiv mot inflammation och som vi förväntar skall vara effektiv för behandling av tumörmikromiljön i cancer.

De positiva resultaten från studien utgör en mycket viktig milstolpe för Kancera, då de validerar vår strategi att utvärdera behandlingskonceptet med fraktalkinblockerare genom KAND567, parallellt med att de första kliniska studierna med KAND145 genomförs. Vi kan nu arbeta vidare enligt vår strategi och förbereda för framtida patientstudier med KAND145. Det är oerhört glädjande att nu kunna konstatera att Kancera har två läkemedelskandidater som påvisat goda läkemedelsegenskaper i människa.

Nyligen har vi också annonserat att vi har gjort ett antal nyrekryteringar och förändringar i ledningsgruppen, bland annat utnämningen av Robert Edfors som ny Chief Scientific Officer (CSO) och Senior Vice President Clinical Development. Förändringarna avspeglar det starka fokus som Kancera har på att fortsätta den kliniska utvecklingen av KAND567 och KAND145 och förberedelser för kommande kliniska studier. Thomas Olin som är CSO idag kommer fortsätta att jobba för bolaget, men i en mer specialistrådgivande roll och i sin position som ledamot i styrelsen.

Avslutningsvis vill framföra ett stort tack till alla aktieägare och garanter som deltog i emissionen. Som beskrivits ovan möjliggör emissionen att vi nu kan driva vårt kliniska utvecklingsprogram framåt, något som är absolut avgörande för det fortsatta värdeskapandet. Med förstärkningen av kassan initierar vi nu tidskritiska utvecklingsaktiviteter inför kommande kliniska studier.”

Solna, 17 maj 2024