Kancera korrigerar datum för rätt till deltagande i företrädesemission om 52 Mkr

2016-04-07

Sista dag för handel med rätt att deltaga i Nyemissionen med företrädesrätt är tisdagen den 3 maj 2016. Första dag för handel med aktier utan rätt att delta 4 maj 2016. Sista dag för handel med uniträtter är måndagen den 23 maj.

Nyemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Kancera har företrädesrätt att för fem befintliga aktier teckna en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.
  • Emissionskursen är 2,50 SEK per unit.
  • Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 6 maj 2016.
  • Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 1 juli 2017. Under perioden 1 oktober 2016 – 30 juni 2017 är lösenkursen 5 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner; under resterande löptid till och med den 30 april 2018 är lösenkursen 6 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.
  • Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Kancera cirka 52 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Kancera ytterligare 52-62 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningstid för Nyemissionen är 10 – 25 maj 2016.
  • Nyemissionen är till 70 procent garanterad genom garantiförbindelser.
  • Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas fredagen den 22 april 2016.

Korrigerad tidplan (angivna datum avser 2016)

Fredag 22 april             Extra bolagsstämma

Onsdag 4 maj               Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

Fredag 6 maj                Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

Måndag 9 maj              Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Tisdag 10 maj              Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar

Torsdag 23 maj            Handel med uniträtter avslutas

Onsdag 25 maj            Teckningsperioden avslutas

Fredag 3 juni               Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Om Kancera

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Antalet aktieägare uppgick per den 16 januari 2016 till cirka 7 300. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen 22

171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka