Press

2018-04-20

Kanceras extra bolagsstämma beslutade om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen en s k övertilldelningsoption att...

Läs mer
2018-04-03

Kancera föreslår företrädesemission om 60 MSEK för att finansiera fortsatt klinisk utveckling av KAND567

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Huvudsyftet med emissionen är att finansiera fortsatt klinisk utveckling...

Läs mer
2017-06-19

KANCERAS BOLAGSSTÄMMA GODKÄNDE NYEMISSIONEN

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB godkändes styrelsens beslut den 3 maj 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Läs mer
2017-06-01

KANCERAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD MEN KOMMER UNDERSTÄLLAS BOLAGSSTÄMMA FÖR GODKÄNNANDE

Kanceras företrädesemission om cirka 23,7 MSEK blev kraftigt övertecknad. Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för...

Läs mer
2017-05-03

Kancera stärker rörelsekapitalet genom företrädes-emission

Styrelsen i Kancera AB (publ) har, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2016, beslutat att genomföra en mindre nyemission om maximalt 24 miljoner kronor. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 10 gamla till...

Läs mer
2016-06-20

Kancera – uppdatering om nyemissionen

Vid Kanceras extra bolagsstämma den 22 april 2016 beslutades om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 20 785 072 units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Därutöver beslutades om en s.k. övertilldelningsoption av 4...

Läs mer
2016-06-02

Kanceras nyemission övertecknad

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 22 april 2016 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen avsåg högst 20 785 072...

Läs mer
2016-05-11

Kancera meddelar att teckningstid för företrädesemission har inletts och att handel med UR och BTU inleds idag den 11 maj

Teckningstiden för företrädesemission är inledd och pågår under perioden 10 maj till 25 maj 2016. Första dag för handel med Uniträtter (UR) och Betalda Tecknade Units (BTU) är framflyttad till idag den 11 maj 2016. Handel med UR pågår...

Läs mer
2016-04-07

Kancera korrigerar datum för rätt till deltagande i företrädesemission om 52 Mkr

Sista dag för handel med rätt att deltaga i Nyemissionen med företrädesrätt är tisdagen den 3 maj 2016. Första dag för handel med aktier utan rätt att delta 4 maj 2016. Sista dag för handel med uniträtter är måndagen...

Läs mer
2016-04-06

Kancera genomför företrädesemission om 52 MSEK för vidare utveckling av projektportföljen

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 52 MSEK före emissionskostnader och som vid fullt utnyttjande...

Läs mer