Utifrån deras verkningsmekanismer ser Kancera stora möjligheter för bolagets fraktalkinblockerare inom kardiovaskulära sjukdomar och onkologi. Initialt fokuserar Kancera sin utveckling på två specifika två områden; att förhindra skador i hjärtat som orsakas av en överdriven inflammatorisk respons och vissa former av behandlingsresistent cancer.

Kardiovaskulära sjukdomar

Potential för KAND567 att bli ”first-in-class” och ett nytt behandlingsalternativ för akut inflammation i samband med hjärtinfarkt.

Läs mer

Cancer

Målet för behandling av äggstockscancer med KAND145 är att öka effekten av platinum-baserad kemoterapi.

Läs mer

Kardiovaskulära sjukdomar

Potential för KAND567 att bli ”first-in-class” och ett nytt behandlingsalternativ för akut inflammation i samband med hjärtinfarkt.

Inom kardiovaskulära sjukdomar är hjärtinfarkt det akuta tillstånd som innebär de största riskerna för patienten att drabbas av livshotande hjärtsvikt. Trots den avancerade behandlingen av hjärtinfarktpatienter som finns att tillgå idag är livshotande komplikationer vanliga.

Stort medicinskt behov

Akut hjärtinfarkt behandlas vanligtvis med kärlvidgning. Över 1,2 miljoner kärlvidningsingrepp utförs på hjärtinfarktpatienter årligen enbart i de sju största marknaderna (USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien och Japan). Cirka 35% av dessa, eller cirka 450,000, utgörs av högriskpatienter, så kallade ST-höjningsinfarkter (STEMI på engelska).

Kärlvidgning, ett ingrepp där det förträngda kärlet öppnas upp i syfte att slå på blodflödet och syresättningen av hjärtat igen, är ett nödvändigt ingrepp som räddar liv, men ingreppet är förknippat med risk för en inflammatorisk respons som kan orsaka skador på hjärtat.

Stora marknadsmöjligheter för KAND567

KAND567 representerar en ny läkemedelsklass som adresserar ett medicinskt behov där det idag saknas effektiva behandlingar. Bolaget bedömer därför att det finns stora marknadsmöjligheter och en hög betalningsvilja, då hjärtinfarkt är en drivande orsak till hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakar i sin tur betydande kostnader för samhället och läkemedelskostnaderna för behandling av hjärtsvikt förväntas öka med 15 procent per år och nå 16 miljarder USD 2026.

Det finns idag inga godkända läkemedel som adresserar den överdrivna inflammatoriska responsen som kan uppkomma i samband med akut kärlvidningsingrepp på STEMI-patienter. Enligt bolagets egen konkurrensanalys är de flesta kliniska studier i sen fas inriktade mot behandling av kroniskt sjukdomstillstånd. Kancera bedömer att KAND567 har en möjlighet att bli ”first-in-class” och ett nytt unikt behandlingsalternativ för behandling av akut inflammation i samband med hjärtinfarkt.

Cancer

Målet för behandling av äggstockscancer med KAND145 är att öka effekten av platinum-baserad kemoterapi.

Äggstockscancer är den sjunde vanligaste cancerformen bland kvinnor och enbart i de sju största marknaderna i världen (USA, de fem största länderna i Europa och Japan), tillkommer över 65 000 nya fall av äggstockscancer årligen. På grund av att sjukdomen är svårupptäckt diagnostiseras de flesta fallen av äggstockscancer i ett sent skede; cirka 65% av diagnostiserade fall är i stadium III-IV. Vid diagnos i stadium lll-lV är sannolikheten till överlevnad fem år cirka 30 procent.

Stort medicinskt behov

Standardbehandlingen baseras i första linjen på kirurgi, följt av behandling med kemoterapi, exempelvis platinum-föreningar. Kemoterapin syftar till att orsaka skador på cancercellernas DNA och därigenom reducera eller fördröja cancertumörens tillväxt. Ett av de största hindren för effektiv behandling av äggstockscancer är dock att cancercellerna utvecklar en förmåga att reparera den DNA skada som kemoterapin orsaker och därigenom utvecklas en resistens mot behandlingen: cirka 70% av alla patienter får ett återfall inom tre år.

Vid ett återfall bestäms den fortsatta behandlingsregimen utifrån hur kraftig resistensen mot platinum bedöms vara. Om patienten fortfarande bedöms vara mottaglig för platinum-behandling provas detta vanligtvis på nytt. Oftast sätts kombinationsbehandlingar in. Om patienten bedöms vara platinum-resistent sätts andra behandlingar in. För varje återfall minskar sannolikheten för att nästa behandling skall ge effekt och det finns därmed ett stort medicinskt behov av att öka mottagligheten för platinum-baserad kemoterapi, vilket är målet för behandling med KAND145.

Sedan introduktionen av PARP hämmare har denna läkemedelsklass etablerat sig som standardbehandling – som underhållsbehandling i första linjen och i andra linjen och därefter i samband med återfall. PARP hämmare verkar primärt genom att motverka cancercellernas reparation av den DNA skada som kemoterapi orsakar, men verkar huvudsakligen på vissa specifika genmutationer som utgör cirka 30% av samtliga diagnostiserade fall. Vidare utvecklar majoriteten av tumörerna resistens mot PARP-hämmare efter en tids behandling. När det skett är tumörerna som regel även resistenta mot platinum-baserad temoterapi vilket innebär att tillgängliga behandlingsalternativ är få.

Stora marknadsmöjligheter för KAND145

Läkemedelsmarknaden för behandling av äggstockscancer har prognostiserats öka från cirka 1,8 miljarder USD 2018 till cirka 6,7 miljarder USD 2028.  Baserat på prissättningen av liknande godkända läkemedel för behandling av äggstockscancer, som exempelvis PARP hämmare som också syftar till att hämma cancercellernas förmåga till DNA reparation, bedömer Kancera att det finns en hög betalningsvilja för nya läkemedel som förlänger livslängd och ökar livskvaliteten. Även om konkurrensen inom området är hög, bedömer Kancera att det finns en klar positionering för KAND145 i andra-tredje linjen i patienter som fortfarande bedöms vara mottagliga för platinum-terapi.