Kancera stärker rörelsekapitalet genom företrädesemission

2015-04-27

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014, beslutat att genomföra en mindre nyemission om 12,3 MSEK. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 20 gamla till kursen 2,50 SEK. Kanceras grundare och styrelse tecknar sin andel av emissionen.

Under första kvartalet 2015 rapporterade Kancera att bolagets läkemedelskandidat inom ROR-projektet visar önskad effekt i djurstudier baserade på patientprover från både en fortskridande och behandlingsresistent fas av kronisk lymfatisk leukemi. Därmed hade utsatta mål uppnåtts och planenligt inleddes under 2014 också den internationella marknadsföringen av projektet i syfte att finna rätt industriell partner för den vidare utvecklingen av ROR-projektet till marknad.

Parallellt fortskrider produktutveckling i syfte att prova ROR-hämmares effekt mot solida tumörer såsom pancreascancer och ovarialcancer mot vilka det idag saknas en effektiv behandling. Detta sker både med läkemedelskandidaten KAN0439834 och genom en design av nya ROR-hämmare som förväntas kunna slå än mer effektivt just mot solida tumörer. Kanceras produktutveckling för nya behandlingar mot solida tumörer består idag, utöver ROR-projektet, av PFKFB3 projektet som utvecklas i samarbete med SciLifeLab inom Karolinska Institutet för att slå mot cancerns ämnesomsättning samt HDAC6 projektet som riktas mot cancercellens förmåga att sprida sig och bilda metastaser.

Kanceras portfölj av produkter bygger på flera olika angreppssätt mot cancer som effektivt delar på en gemensam teknologi-plattform för läkemedelsutveckling som inbegriper både interna och externa resurser. Bolaget har under de senaste två åren byggt upp denna kostnadseffektiva tvärfunktionella FoU organisation som tack vare en stark klinisk koppling kan driva projekt från upptäcktsfas till läkemedelskandidat med en uppskattad omloppstid på cirka 5 år. Denna samlade resurs för läkemedelsutveckling öppnar möjligheter att accelerera utvecklingen av såväl interna projekt som framtida nya lovande cancerprojekt i samarbeten med biotechbolag.

Emissionen stärker rörelsekapitalet för vidareutvecklingen av projektportföljen mot Kanceras tidigare kommunicerade mål, inklusive att pröva ROR-hämmare mot solida tumörer vilket ytterligare kan stärka konkurrenskraften för Kanceras mest avancerade projekt.

Företrädesemissionen

Nyemissionen avser högst 4.927.386 aktier och tillför vid full teckning Kancera 12,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner Euro. Kancera kommer därför inte att upprätta prospekt avseende nyemissionen. Kanceras grundare och styrelse tecknar sin andel av emissionen.

Villkor för nyemissionen:

Antal aktier                                                 Högst 4.927.386 aktier

Teckningskurs                                            2,50 SEK per aktie

Företrädesrätt                                             1:20, d v s 20 existerande aktier berättigar till teckning av en ny aktie

Tidsplan för nyemissionen:

Avstämningsdag                                       4 maj 2015

Teckningstid                                              6 – 27 maj 2015

Handel med teckningsrätter                      6 – 25 maj 2015

Handel med betalda tecknade aktier        6 maj 2015 till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket

Villkor och anvisningar samt anmälningssedlar m.m. avseende förestående företrädesemission, beslutade med stöd av bemyndigande av årsstämman den 26 maj 2014, kommer att tillhandahållas fr. o.m den 5 maj på Kanceras hemsida www.kancera.se. Om du önskar beställa anmälningssedlar, vänligen kontakta bolaget på telefon 08-50 12 60 80. Villkor och anvisningar, anmälningssedlar etc. kommer även finnas tillgängliga på Aktieinvests hemsida fr.o.m. den 5 maj, https://www.aktieinvest.se/, eller per telefon 08-5065 1795.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars december 2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
 

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka