Kancera meddelar villkor och start för inlösen av teckningsoptioner

2014-04-29

I enlighet med beslut av styrelsen i Kancera AB (publ) den 7 november 2013 samt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 oktober 2013 meddelar Bolaget härmed villkor och tidsplan för inlösen av teckningsoptioner TO 1 2013.

Teckningsoptionerna, som emitterades inom ramarna för den övertecknade nyemissionen under december 2013, kan tillföra bolaget ca 16,6 miljoner SEK före emissionskostnader förutsatt fulltecknat erbjudande.

Information om teckningsförfarande och villkor för inlösen av teckningsoptioner TO 1 2013 finns att hämta via Kanceras hemsida (http://www.kancera.com/sv/Investor-Relations/) eller via din bank.

Villkor för nyemissionen:

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 0,75 SEK.

Nyemissionen skall omfatta högst 22133837 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 1 maj t.o.m. 31 maj 2014.

Sista dagen för handel med teckningsoptionen inklusive teckningsrätt är den 27 maj 2014.

Nyteckningar som sker under perioden 1 maj t.o.m. 31 maj 2014 kommer att registreras efter teckningsperiodens slut.

___________

I årets rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) beskrivs cancer som ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan i Europa. Forskningsframgångar under de senaste decennierna har gett tydliga resultat i kampen mot cancer avspeglar sig i att överlevnaden räknat fem år efter start av behandling har ökat till över 65 %. Detta innebär i sin tur att fler blir friskförklarade eller lever med cancer som en kontrollerbar kronisk sjukdom.

Spridning av cancersjukdomen genom metastaser och en tilltagande motståndskraft mot tillgängliga behandlingar orsakar mer än 90% av alla dödsfall. De bakomliggande orsakerna till dessa egenskaper hos cancer är nu måltavla för Kanceras läkemedel.

Fyra år efter start av Kancera, har bolaget en första läkemedelskandidat inom räckhåll i ROR-projektet i form av en syntetisk småmolekyl. Med denna läkemedelskandidat på plats skall förhandlingar inledas med internationellt etablerade läkemedelsbolag för att identifiera en partner som på ett effektivt sätt kan ta produkten till marknaden.

Tillsammans förenar Kanceras tio forskare och två akademiska forskargrupper, under ledning av professor Mellstedt vid CancerCentrum Karolinska och professor Helleday vid Science for Life Laboratory, erfarenhet av produktutveckling med forskning på hög internationell nivå för att angripa cancer genom tre mekanismer:

  • Läkemedel mot ROR1 som selektivt kan omprogrammera cancer för att förhindra metastaser och bryta ner cancern motståndskraft så att cancercellen till slut eliminerar sig själv. Dessa effekter har visats i ett stort antal prover från svårbehandlade leukemipatienter och i cancerceller från flera former av solida tumörer. Kancera utvecklar även ett vaccin riktat mot ROR1 för att försena eller förhindra återfall.
  • Läkemedel mot enzymet PFKFB3 utvecklas för att strypa cancerns energiförsörjning och för att bromsa celldelning i kärnan av tumören där elakartade egenskaper kan uppstå. Projektet har visat i djurstudier att hämmare av PFKFB3 kan verka bromsande på mot pancreas cancer och provrörsstudier på cancerceller visar på signifikant ökad effekt av godkända läkemedel som t.ex. cisplatin.
  • Mycket selektiva läkemedel har utvecklats som är riktade mot enzymet HDAC6 vilket bl.a. styr cancercellers förmåga att förflytta sig i kroppen och skapa metastaser. En hög nivå av selektivitet behövs för att minimera sidoeffekter och därmed till fullo exploatera behandlingsnyttan av HDAC6 hämmare, både mot solida tumörer och olika former av blodcancer.

Kancera befinner sig i den internationella fronten i den pre-kliniska utvecklingen av läkemedel mot svårbehandlad cancer. De tekniska svårigheterna i framtagandet av dessa produkter är fortsatt stora samtidigt som nyttan av ett lyckat projekt är betydande.

Den likvid som Kancera tillförs genom teckningsoptionerna ger oss ytterligare resurser att utveckla Kanceras produktportfölj med huvudsakligt fokus på leverans av läkemedels-kandidat i ROR projektet.


Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga rådgivare.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka