Kancera utvecklar läkemedel mot livshotande sjukdomar med behov av mer effektiva behandlingar

Kancera bedriver sin verksamhet inom Karolinska Institutet Science Park i Solna, ett världsledande center för medicinska innovationer. Bolaget fokuserar på att utveckla en ny klass av småmolekylära läkemedelskandidater som med precision styr sjukdomspådrivande immunceller och cancerceller genom att blockera fraktalkinsystemet. Kancera ser stora möjligheter för bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater för behandling av resistent cancer och sjukdomstillstånd som orsakas av överdriven inflammation.

Kancera är noterat på Nasdaq OMX First North Premier.

Kommentarer från VD

"Kancera har sedan starten bedrivit forskning av hög internationell klass och därefter avancerat prekliniska projekt in i klinisk utvecklingsfas. Nu är vår ambition att ta nästa steg i Kanceras utveckling och etablera en portfölj med flera projekt i sen klinisk utvecklingsfas med betydande värdepotential."

Peter Selin, VD Kancera

Vår strategi och affärsmodell

Kanceras strategi är att utveckla innovativa läkemedelskandidater med starkt immateriellt skydd, demonstrera behandlingseffekt i patienter och i kraft av dessa resultat utveckla bolagets läkemedelskandidater till godkända läkemedelsprodukter i partnerskap med andra läkemedelsbolag.

Affärsmodellen innebär att Kancera licensierar ut rättigheter till utveckling och kommersialisering av bolagets läkemedelskandidater. Det kan vara på global basis eller inom vissa avgränsade geografier och specifika terapiområden. Inom ramen för affärsmodellen kan Kancera också välja att behålla rättigheterna till vissa marknader.

Affärsmodellen medför att Kancera kan erhålla intäkter dels från partners i form av upfront och milstolpebetalningar samt royaltyintäkter på försäljning och dels från försäljningsintäkter på marknader i vilka Kancera väljer att behålla utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna.

Ledning

Kancera drivs av en ledning med gedigen expertis och erfarenhet av att omsätta upptäckter av nya sjukdomsmekanismer till läkemedelskandidater och utveckla dessa genom kliniska studier fram till marknad. Kancera har sedan starten 2010 forskat fram, patenterat och publicerat flera nya sjukdomsmekanismer och prekliniska läkemedelskandidater. Bolaget har därefter visat förmågan att avancera dessa prekliniska projekt in i klinisk utvecklingsfas och demonstrera verkningseffekt i människa.

Peter Selin

VD

Aktieinnehav:

200,000 aktier

Maria Sahlberg

VP Regulatory Affairs & Compliance

Aktieinnehav:

4,585 aktier

Johan Schultz

VP R&D Operations

Aktieinnehav:

72,242 aktier

Thomas Olin

Chief Scientific Officer och vice VD

Aktieinnehav:

396,424 aktier

Markus Jerling

CMO

Aktieinnehav:

Inga aktier

Styrelse

Kanceras styrelse består av personer med lång erfarenhet från ledande positioner inom sina respektive specialistområden.

Styrelseordförande, advokat Erik Nerpin, har mångårig erfarenhet inom det affärsjuridiska fältet. Professor Petter Brodin, MD PhD, Charlotte Edenius, MD PhD, Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera.

Thomas Olin

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

396,424 aktier

Erik Nerpin

Styrelseordförande

Aktieinnehav:

343,123 aktier

Håkan Mellstedt

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

213,000 aktier

Charlotte Edenius

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

13,107 aktier

Carl-Henrik Heldin

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

145,000 aktier

Anders Gabrielsen

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

Inga aktier

Petter Brodin

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

Inga aktier