Finansiella rapporter

Presentationer

CEO’s Spotlight on FRACTAL business development activities (på svenska)

Aktieanalys

Aktieanalys

Kancera-aktien analyseras av Carlsquare, ett fristående analyshus som har lång erfarenhet av att jobba med aktieanalys åt privata och institutionella investerare. Du kan läsa deras senaste analys  via denna länk.

Aktien

Kanceras aktie är sedan 31 oktober 2016 ansluten till Nasdaq OMX First North Premier. Bolagets aktier handlas med kortnamnet KAN och ISIN-koden SE0003622265.

Utdelningspolicy

Storleken på framtida eventuella utdelningar till innehavare av aktier i Kancera är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden, kommer utdelning till aktieägarna att kunna ske. Under de närmaste åren kommer det därför inte att vara aktuellt med någon utdelning.

Insiderinformation

Hanteras enligt lagstiftning som trädde i kraft den 3 juli 2016 (Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (mar) och direktrapporteras till Finansinspektionen. För mer information, se Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Bolagsstyrning

Då First North är en marknadsplats för mindre bolag och inte är en reglerad marknadsplats, omfattas bolag noterade på First North inte av den svenska koden för bolagsstyrning. Dock tillämpar Kancera från och med den 1 januari 2017 svensk bolagskod.

Handlingar inför nästa årsstämma den 25 maj 2023 finner ni genom att klicka på denna länk.

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma kallas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem arbetsdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Styrelsen har för närvarande inget ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. I stället är det styrelsens uppfattning att de uppgifter som annars skulle utföras av utskotten tillsvidare bättre utförs av styrelsen i dess helhet. Styrelsen kommer fortlöpande överväga behovet av att inrätta utskott.

Intern kontroll över finansiell rapportering inom Kancera är utformad för att uppnå en hög tillförlitlighet i den externa rapporteringen. Inom Kancera är intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försäljning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av Bolagets finansiering. Kontrollmiljön inom Kancera utgör ramen för den inriktning och kultur som Bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut i organisationen. Intern styrning och kontroll i enlighet med vedertagna ramverk är ett prioriterat område inom ledningsarbetet. Kanceras styrelse och ledning definierar och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är tydligt definierade och kommunicerade i organisationen. Bolagets styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande dokument såsom interna policies och riktlinjer omfattar identifierade väsentliga områden och att dessa ger rätt vägledning i arbetet för olika befattningshavare inom Bolaget.

Kancera AB har utsett en valberedning med uppgift att inför årsstämman den 25 maj 2022 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode åt styrelsen och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, arvode åt revisorerna samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:
Anders Tamsen (företräder eget ägande)
Clas Reuterskiöld, tidigare VD Industrivärden AB (företräder eget ägande)
Erik Nerpin, styrelseordförande i Kancera AB (företräder eget ägande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Kanceras årsstämma 2022 kan göra det via e-post till Erik Nerpin på adress erik.nerpin@advokatnerpin.com. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag sändas så att det når valberedningen senast den 13 april 2022.

Styrelsen är näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Kanceras finansiella ställning och vinst samt utvärdera den operativa ledningen.

Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och i tillämpliga fall, koncernredovisningen samt att delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Bolaget. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år.

Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema som fastställs i förväg. Utöver dessa möten kan ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

För närvarande består Bolagets styrelse av sju ledamöter.

Klicka här för en presentation av Kanceras styrelse.

VD är underordnad styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för att hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Kanceras verksamhet, resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser samt andra relevanta omständigheter.

Klicka här för en presentation av Kanceras ledning.

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.

Kanceras revisor är Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserade revisorn Therese Utengen som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn utgår efter löpande räkning.

Grant Thornton Sweden AB och Therese Utengen är medlemmar i FAR SRS.

Revisorer kontakt

Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
Box 7623
103 94 Stockholm

Styrelse

Erik Nerpin

Styrelseordförande

Håkan Mellstedt

Styrelseledamot

Charlotte Edenius

Styrelseledamot

Carl-Henrik Heldin

Styrelseledamot

Thomas Olin

Styrelseledamot

Anders Gabrielsen

Styrelseledamot

Petter Brodin

Styrelseledamot

Ledning

Peter Selin

VD

Thomas Olin

CSO och vice vD

Dr. Markus Jerling

CMO

Certified adviser

Kancera har ingått avtal med FNCA Sweden AB (FNCA) i dess egenskap av godkänd rådgivare, så kallad Certified Adviser.

FNCA övervakar som Certified Adviser att Bolaget lever upp till First Norths regelverk.

Läs mer om FNCA på fnca.se