Bolagsstämmor

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma kallas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem arbetsdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2021 som hålles onsdagen den 25 maj 2022

Årsstämmans genomförande

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Kancera, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Kallelse till Årsstämma 2022 inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Årsredovisning och bolagstyrningsrapport 2021 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 28 maj 2020 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2021 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2022 (pdf-fil)

Poströstformulär (word-version , pdf-version)

Fullmaktsformulär för fullmakt  (word-version, pdf-version)

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2021 som hålles onsdagen den 26 maj 2021

Årsstämmans genomförande
Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Kancera, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna i kallelsen nedan.

Kallelse till Årsstämma 2021 inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Årsredovisning och bolagstyrningsrapport 2020 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 28 maj 2020 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2020 (pdf-fil)

Poströstformulär (word-version , pdf-version)

Fullmaktsformulär för fullmakt  (word-version, pdf-version)

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2020 som hålles torsdagen den 28 maj 2020, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Årsstämmans genomförande
För att minska risken för spridningen av coronaviruset som orsakar covid19-sjukdom kommer inga anföranden att hållas på stämman. I stället kommer ett anförande av VD läggas ut på bolagets hemsida. Antalet deltagare från bolagets styrelse och företagsledning kommer att minimeras. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.

VD-anförande: Se presentation av Thomas Olin från Biostock Live den 19 maj  (extern länk, YouTube).

Kallelse till Årsstämma 2020 inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Årsredovisning och bolagstyrningsrapport 2019 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 31 januari 2020 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2019 (pdf-fil)

Protokoll från extrastämman 2020-01-13 (pdf-fil)

Protokoll från extrastämman 2020-01-31 (pdf-fil)

Fullmaktsformulär (word-version , pdf-version)

Fullmaktsformulär för fullmakt till styrelseordförande Erik Nerpin (word-version, pdf-version)

Nedan finner du handlingar inför extra bolagsstämma som hålles fredagen den 31 januari, 2020,  kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Kallelse till extrastämman inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Delårsrapport januari-september 2019 (pdf-fil)

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2018 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 27 maj 2019 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2019 (pdf-fil)

Protokoll från extrastämman 2020-01-13 (pdf-fil)

Fullmaktsformulär (word-version , pdf-version)

Fullmaktsformulär för fullmakt till styrelseordförande Erik Nerpin (word-version, pdf-version)

Protokoll från denna stämma 2020-01-31 (pdf-fil)

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2018 som hålles onsdagen den 30 maj 2018, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Kallelse till Årsstämma 2018 inklusive föredragningslista samt valberedningens förslag  (pdf-fil)

Årsredovisning 2017 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 26 maj 2014 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2017 (pdf-fil)

Protokoll från extrastämman 2018-04-20 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2018 (pdf-fil)

Fullmaktsformulär/Power of Attorney Form (word-fil)   (pdf-fil)

Fullmaktsformulär för fullmakt till Kanceras styrelseordförande Erik Nerpin/Power of Attorney Form (chairman Erik Nerpin acting as proxy) (word-fil)   (pdf-fil)

Nedan finner du handlingar inför extra bolagsstämma som hålles torsdagen den 28 september 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Kallelse till stämman inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Delårsrapport jan-jun 2017 för Kancera AB (publ) (pdf-fil)

Bolagsordning (pdf-fil)

Fullmaktsformulär (pdf-fil)

Fullmaktsformulär för fullmakt till Kanceras styrelseordförande Erik Nerpin (pdf)

Protokoll från extra bolagsstämma 2017-09-28

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske på det sätt som föreskrivs i kallelsen även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom fullmakt/ombud.

Nedan finner du handlingar inför extra bolagsstämma som hålles måndagen den 19 juni, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Kallelse till stämman inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Styrelsens beslut från den 3 maj 2017 om beslut om nyemission (pdf)

Fullmaktsformulär (pdf-fil)

Protokoll från extra bolagsstämma 170619 (pdf-fil)

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2016 som hålles torsdagen den 26 maj 2016, kl. 16.00  på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Kallelse inklusive föredragningslista till Årsstämma 2016 (pdf-fil)

Årsredovisning 2015 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 26 maj 2014 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2015 (pdf-fil)

Protokoll från extra bolagsstämma 2016-04-22 (pdf-fil)

Fullmaktsformulär (pdf-fil)

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2015 som hålles måndagen den 28 maj 2015, kl. 18.00  på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Kallelse inklusive föredragningslista till Årsstämma 2015 (pdf-fil)

Årsredovisning 2014 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 26 maj 2014 (pdf-fil)

Protokoll från senaste bolagstämma 2014-05-26  (pdf-fil)

Fullmaktsformulär (pdf-fil)