Kanceras nyemission övertecknad

2015-06-03

Med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014, beslutade styrelsen den 27 april 2015 att genomföra en nyemission om 12,3 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna omfattande högst 4.927.386 aktier till en kurs av 2,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med och utan företrädesrätt löpte under perioden 6 maj – 27 maj 2015.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 25.926.793 aktier, varav 4.644.304 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 21.282.489 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades därmed till ca 526 procent.  Aktier som tecknats utan företräde har i första hand tilldelats de som även tecknat med företräde.

Nyemissionen tillför Kancera AB ca 12,3 MSEK före emissionskostnader.

Registrering av emissionen beräknas ske cirka tre veckor efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen kommer Kancera ABs aktiekapital att uppgå till 8 622 926,47 SEK fördelat på 103.475.118 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,083 (1/12) SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars 2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka