Kanceras bolagsstämma godkände bemyndigande om nyemission

2013-10-31

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 30 oktober 2013 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner, i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna.

Vidare beslutades stämman att därutöver bemyndiga styrelsen att under samma tidsperiod besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier respektive teckningsoptioner skall därvid begränsas till 12 miljoner för varje typ av värdepapper. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning för täckande av bolagets rörelsekapitalbehov.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka