Kanceras nyemission avslutad

2014-06-11

I enlighet med beslut av styrelsen i Kancera AB (publ) den 7 november 2013 samt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 oktober 2013 har en nyemission genomförts genom inlösen av teckningsoptioner TO 1 2013 för nyteckning av aktier. Perioden för inlösen av teckningsoptioner löpte under perioden 1 maj t.o.m. 31 maj 2014. Två teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie för 0,75 SEK. Nyemissionen avsåg högst 22.133.837 aktier.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 21.603.424 aktier. Nyemissionen tecknades därmed till ca 98 procent. Nyemissionen tillför Kancera AB ca 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Registrering av emissionen beräknas ske inom cirka två veckor. Efter registrering av nyemissionen kommer Kancera ABs aktiekapital att uppgå till 8 178 230,97 SEK fördelat på 98.138.772 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,083 (1/12) SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga rådgivare.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka