Preklinisk forskning Klinisk forskning
Medicinsk upptäckt Optimering läkemedels­kandidat Klinik­förberedande studier* Klinisk Fas I** Klinisk Fas II*** Fas III

KAND567

– Hjärtinfarkt (inflammation)

KAND567

– Äggstockscancer

KAND145

– Fas I studie (cancer)

De transparanta fälten illustrerar pågående finansierade projekt

* Toxikologi & produktion
** Säkerhet, tolerans & läkemedelsegenskaper
*** Säkerhet, tolerans, farmakologi, klinisk effekt & dosering

Kancera har sedan starten för bolaget visat förmåga att bedriva preklinisk forskning av hög internationell klass och avancera prekliniska projekt in i klinisk utveckling. Kancera har nu en projektporfölj bestående av två läkemedelskandidater som studeras i tre pågående kliniska studier:

FRACTAL – en klinisk fas IIa studie av KAND567 i STEMI-patienter som genomgår kärlvidning.

KANDOVA – en kombinerad klinisk fas Ib/IIa-studie av KAND567 i patienter med äggstockscancer med återfall efter behandling med platinum-baserad kemoterapi.

Fas I studie av KAND145 – en första klinisk studie i friska försökspersoner.

I tillägg bedriver Kancera prekliniska studier av bolagets läkemedelskandidater inom nya indikationsområden.

FRACTAL – KAND567 mot inflammation i samband med hjärtinfarkt

FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie i högriskpatienter med hjärtinfarkt (STEMI) som genomgår akut kärlvidning. Studien, en randomiserad, två-armad, placebo-kontrollerad, dubbel-blindad, multi-center studie, som genomförts i samarbete med den brittiska organisationen NHS Foundation, har slutförts och positiva övergripande resultat presenterades under det fjärde kvartalet 2023. Bolaget arbetar för närvarande med fördjupade analyser av data från studien, vilka kommer presenteras löpande under 2024.

KANDOVA – KAND567 mot äggstockscancer

KANDOVA-studien är en kombinerad klinisk fas Ib/IIa-studie i patienter med äggstockscancer med återfall efter karboplatin, en typ av platinum-baserad kemoterapi. Studien är en öppen, multi-center doseskaleringsstudie med en expansionskohort av KAND567 i kombination med karboplatin.

Studien genomförs på ett flertal universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Fas Ib-delen av studien påbörjades i Q2 2023 och övergång till fas IIa förväntas ske under Q2 2024.

KAND145 First-in-human – fas I studie i friska frivilliga

Fas I studien av KAND145 är en randomiserad, placebo-kontrollerad, multi-center studie av KAND145 i friska försökspersoner för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik, födoeffekt samt interaktion med andra läkemedel.

Studien genomförs på två center i Finland. Studien startade under det fjärde kvartalet 2023 och övergripande resultat förväntas presenteras under det andra kvartalet 2024.

Preklinisk utveckling

Genom sin förmåga att styra sjukdomspådrivande immunceller spelar fraktalkinsystemet en betydelsefull roll i ett stort antal akuta och kroniska inflammationssjukdomar, autoimmuna sjukdomar och även i samband med organtransplantation. Kancera utvärderar möjligheter för behandling med KAND567 i ytterligare inflammationsdrivna sjukdomstillstånd, där behovet av mer effektiv behandling är stort.

Kancera har rapporterat resultat från prekliniska studier som visar att KAND145 har potential att förbättra effekten av befintliga standardterapier mot B-cellsmalignitet. Kancera utvärderar möjligheter för behandling med KAND145 i flera former av B-cellsmaligniteter, exempelvis kronisk lymfatisk leukemi (KLL).