KANCERAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD MEN KOMMER UNDERSTÄLLAS BOLAGSSTÄMMA FÖR GODKÄNNANDE

2017-06-01

Kanceras företrädesemission om cirka 23,7 MSEK blev kraftigt övertecknad. Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inte omfattades. För att säkerställa nyemissionens genomförande har styrelsen därför beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen.

Nyemissionen

Kanceras nyemission omfattade högst 13 148 672 aktier till emissionskursen 1,80 SEK. Nyemissionen skedde med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tio gamla aktier berättigade till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag var den 10 maj 2017. Teckningstiden löpte den 12-30 maj 2017.

Nyemissionen blev kraftigt övertecknad, 161 procent. Totalt tecknades 21 187 851 aktier, varav 12 414 998 med företrädesrätt (teckningsrätter) och 8 772 853 utan företrädesrätt. Av de 13 148 672 emitterade aktierna tecknades således 94,4 procent med stöd av företrädesrätt (teckningsrätter).

Sammankallande av extra bolagsstämma 

Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inte omfattades. Styrelsen har därför beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma den 19 juni 2017 kl. 10.00 i Stockholm för godkännande av emissionsbeslutet. Därmed säkerställs nyemissionens genomförande aktiebolagsrättsligt. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs denna dag i separat pressmeddelande.

Fortsatt handläggning av nyemissionen

Om den extra bolagsstämman den 19 juni 2017 godkänner nyemissionen kommer nyemissionen registreras hos Bolagsverket och utgivna BTA på sedvanligt sätt omvandlas till aktier. Beträffande teckning utan företrädesrätt finns ett upprättat tilldelningsförslag. Avräkningsnotor kommer dock att skickas ut till dem som erhållit tilldelning först sedan nyemissionen godkänts av bolagsstämman.

Om den extra bolagsstämman den 19 juni 2017 inte godkänner nyemissionen kommer utgivna BTA återlösas mot kontant betalning om 1,80 SEK per BTA, d v s teckningskursen. Inga avräkningsnotor avseende teckning utan företrädesrätt kommer i sådant fall skickas ut.

Kanceras operativa verksamhet

Syftet med nyemissionen var att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i produktutvecklingen under 2018. Kancera har, exklusive likviden från nyemissionen, cirka 37 MSEK i likvida medel. För det fall nyemissionen inte skulle fullföljas kommer detta inte påverka produktutvecklingen i närtid. Däremot kommer Kancera överväga olika alternativ att under andra halvåret resa motsvarande kapital på annat sätt. 

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 31 mars 2017 cirka 7600. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1a juni 2017 kl. 08:35 CET.

Tillbaka