Kancera föreslår företrädesemission om 60 MSEK för att finansiera fortsatt klinisk utveckling av KAND567

2018-04-03

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Huvudsyftet med emissionen är att finansiera fortsatt klinisk utveckling av KAND567 mot inflammatoriska sjukdomar och cancer baserat på de goda resultat som nyligen erhållits från den första kliniska fas I studien. Emissionen är garanterad till 80 procent genom garantiförbindelser. Dock har bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa. Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att äga rum fredagen den 20 april 2018.

Emissionslikviden kommer tillsammans med tillgängliga medel att användas till fortsatt klinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND567, samt till vidareutveckling av Bolagets övriga projektportfölj för ökade möjligheter till kommersialisering.

Huvuddelen av Kanceras resurser kommer koncentreras på att förbereda och genomföra en fas IIa studie med KAND567 i patienter med syfte att studera en potentiell effekt av KAND567 på hjärtskadan efter en infarkt. Förutsättningar för att använda KAND567 mot obotlig och snabb utveckling av lymfom (blodcancer) kommer också att undersökas. Emissionslikviden avses vidare att täcka inledande toxikologistudier i ROR1-projektet för att ta det ett steg närmare klinisk utveckling, samt till löpande drift av bolaget för mer än 12 månader framöver. Detta inkluderar även fortsatt utveckling av de övriga projekten, PFKFB3 och HDAC6, på en lägre nivå.


Bakgrund och motiv 

Kancera har under 2017 startat och slutfört Bolagets första kliniska studie med lyckade resultat. Data från den kliniska fas I-studien visar att KAND567 blockerar Fractalkinesystemet som Kancera hoppats och att KAND567 tolereras väl i doser upp till nivåer som ligger fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva dosen. Därmed har Bolaget i förtid uppnått de huvudsakliga mål som fastslogs i samband med emissionen i maj 2016. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av KAND567. De lovande resultaten från fas I studien ger goda förutsättningar att nå bolagets mål att utveckla nya effektiva och säkra läkemedel mot cancer och inflammationssjukdomar.

En viktig händelse under 2017 inom immunologi-området var presentationen av Novartis så kallade CANTOS-studie (Canakinumab Antiinflammatory Thrombosis Outcomes Study1). I studien framkom för första gången övertygande kliniska bevis för att en anti-inflammatorisk behandling minskar risken för komplikationer efter hjärtinfarkt. Dessutom visade de uppföljande analyserna en överraskande stark och dosberoende minskning av lungcancer i patienterna som behandlades med det antiinflammatoriska läkemedlet. Studien ger därmed ett starkt stöd för Kanceras vidare utveckling av KAND567 mot såväl hjärt-kärlsjukdomar som cancer med dess unika sätt att selektivt styra immunsystemet genom Fractalkinesystemet. Målet är att minska hjärtskadan efter en infarkt respektive bromsa en snabb utveckling av obotligt lymfom.

Nyligen publicerade externa studier tillsammans med interna studier ger således stöd för att den första patientstudien bör göras inom området hjärta-kärl med fokus på att minska skadorna efter akut hjärtinfarkt. Samtidigt med förberedelserna för en sådan studie utreds potentialen vidare för KAND567 för behandling av svåra fall av blodcancer. Att förbereda och genomföra en klinisk fas IIa studie i patienter kommer vara bolagets huvudaktivitet.

1http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1707914


Preliminär tidsplan (angivna datum avser 2018)

Fredag 20 april                         Extra bolagsstämma

Fredag 27 april                        Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

Fredag 27 april                         Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Onsdag 2 maj                           Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

Fredag 4 maj                            Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar

Torsdag 18 maj                        Handel med uniträtter avslutas

Onsdag 22 maj                         Teckningsperioden avslutas

Fredag 25 maj                         Offentliggörande av utfall av Nyemissionen


Villkor för Nyemissionen

Kanceras aktiekapital uppgår före Nyemissionen till, avrundat, 12 386 282,67 SEK fördelat på 148 635 392 aktier. Aktiens kvotvärde är cirka 0,0833 SEK (1/12 SEK).

Nyemissionen avser högst 49 545 130 aktier och högst 49 545 130 vederlagsfria teckningsoptioner (i form av units). Därutöver kommer styrelsen att ha en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av Nyemissionen ge ut ytterligare högst 12 500 000 aktier och högst 12 500 000 teckningsoptioner (i form av units), vilket kan öka Nyemissionens belopp med högst upp till 15 MSEK. Slutligen kommer garanterna av Nyemissionen erhålla arvode i form av kontant ersättning motsvarande 10 procent av garantibelopp eller units motsvarande 12 procent av garanterat belopp. Givet ett garantibelopp om 48 MSEK uppgår arvodet till 4,8-5,8 MSEK och utgår i form av kontant ersättning om högst 4,8 MSEK eller högst 4 800 000 aktier och teckningsoptioner (i form av units).

Sammantaget kan Kancera således komma att emittera upp till 66 845 130 aktier och teckningsoptioner, givet att Nyemissionen fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att emissionsgarantin uppgår till jämna beloppet 48 MSEK och arvoderas till fullo med units. Genom Nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 5 570 427,50 SEK och uppgå till högst (avrundat) 17 956 710, 17 SEK efter genomförd emission. Därtill planeras en del av arvodet till Kanceras finansiella rådgivare i Nyemissionen att erläggas i form av units genom ett separat emissionsbeslut.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.Teckningskursen per unit är 1,20 SEK.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie. Lösenkursen är 1,95 SEK för teckning av en ny aktie med stöd av två teckningsoptioner under perioden 22 maj 2019 till och med 22 november 2019. Vid emission av 66 845 130 teckningsoptioner (se ovan) skulle Bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ge ut 33 422 565 aktier och erhålla en teckningslikvid om cirka 65,2 MSEK.


Garantiförbindelser

Nyemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om cirka 48 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning eller 12 procent i form av nyemitterade units till samma emissionskurs som i Nyemissionen. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 27 april.


Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Nyemissionen och tillhörande beslut är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att äga rum fredagen den 20 april kl. 10 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande och kallelse.

Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsens beslut och förslag till beslut enligt nedan att framläggas för godkännande.

(i)              nyemission av högst 49 545 130 aktier och högst 49 545 130 teckningsoptioner (i form av units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;

(ii)             nyemission av högst 4 800 000 aktier och högst 4 800 000 teckningsoptioner (i form av units) avseende ersättning till emissionsgaranterna;

(iii)            nyemission av högst 12 500 000 aktier och högst 12 500 000 teckningsoptioner (i form av units) avseende en s k övertilldelningsoption;

(iv)           bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (i form av units). Bemyndigandet ska användas för att erlägga arvode till Kanceras finansiella rådgivare i Nyemissionen som till en del utgår i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna utnyttjas för kompletterande emission till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och eventuella avrundningseffekter.


Offentliggörande av årsredovisning och delårsrapport

Med anledning av Nyemissionen har Kancera beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av årsredovisningen för 2017 till den 20 april. Offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet senareläggs till den 28 maj.


Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i Nyemissionen.


Om Kancera

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 december 2017 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen 22

171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kancera.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 08:30 CET.

Tillbaka