KANCERAS BOLAGSSTÄMMA GODKÄNDE NYEMISSIONEN

2017-06-19

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB godkändes styrelsens beslut den 3 maj 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

För övrig information om utfallet av nyemissionen m m, se bolagets pressmeddelande den 1 juni 2017.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl 12:20 CET.

Tillbaka