Kanceras extra bolagsstämma beslutade om nyemission

2018-04-20

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen en s k övertilldelningsoption att vid överteckning öka emissionsbeloppet med högst 15 MSEK.

Företrädesemission

Företrädesemissionen avser högst 49 545 130 aktier och högst 49 545 130 teckningsoptioner. Nyemissionen sker i form av units. Teckningskursen per unit är 1,20 SEK. Tre befintliga aktier ger rätt att teckna en unit.

Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att under perioden 22 maj – 22 november 2019 teckna en ny aktie för 1,95 SEK.

Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 2 maj 2018. Teckning med och utan företrädesrätt ska ske under perioden 4 – 22 maj 2018.

Övertilldelningsoption

Övertilldelningsoption om högst 12 500 000 units av samma slag som i företrädesemissionen, som aktualiseras om företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningsberättigade är de som på grund av överteckning inte kunnat få tilldelning. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Kancera 15 MSEK.

Nyemission avseende ersättning till emissionsgaranter.

Teckningsberättigade är de som garanterat företrädesemissionen. Garantiarvode utgår för garanterat belopp med antingen 10 procent i kontant betalning eller 12 procent i form av units av samma slag som i företrädesemissionen. Givet ett garantibelopp om 48 MSEK och att samtliga garanter väljer arvode i form av units kan emissionen uppgå till högst 4 800 000 aktier och 4 800 000 teckningsoptioner.

Bemyndigande att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen bemyndigades att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units av samma slag som i ovanstående emissioner och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att Kancera ska kunna betala arvode till bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 073-520 40 01
 

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 20 april, 2018 kl 11:50

Tillbaka