Kancera stärker rörelsekapitalet genom företrädes-emission

2017-05-03

Styrelsen i Kancera AB (publ) har, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2016, beslutat att genomföra en mindre nyemission om maximalt 24 miljoner kronor. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 10 gamla till kursen 1,80 SEK.

Kancera ansökte den 19e april om tillstånd för klinisk prövning av den småmolekylära läkemedelskandidaten KAND567. Därmed tar bolaget ett väsentligt steg mot att uppnå huvudmålet för nyemissionen 2016, d.v.s. att ta minst ett av Kanceras produkter in i klinisk prövning. Utvecklingen av KAND567 har uppmärksammats av facktidskrifter som ”Drug Discovery Today” och ”Bioworld” under april månad. Intresset grundas speciellt på att KAND567 leder utvecklingen av en ny klass av småmolekylära läkemedel som har potential att förändra behandlingen av autoimmuna sjukdomar, inflammation och cancer.

Parallellt har en ny generation av ROR-hämmare utvecklats som kan doseras på ett sätt som upprätthåller ett angrepp mot cancerceller i kroppen under hela dygnet. Detta har visats vara nödvändigt för att motståndskraftiga solida tumörceller skall destruera sig själva. I HDAC6 projektet fortsätter Kancera att nå delmål för de Vinnova-stödda studierna. I PFKFB3-projektet har ny EU-finansiering inneburit att ytterligare forskarkraft tillförs utvecklingen av PFKFB3-hämmare. Kanceras PFKFB3-hämmare har nyligen visats samverka effektivt med en snabbt växande klass av läkemedel (PARP-hämmare) mot äggstocks-och bröstcancer. Sammantaget innebär det att Kancera tar steg fram mot att utse nästa läkemedelskandidat som skall förberedas för kliniska studier.

Mot denna bakgrund väljer Kancera att förstärka kassan med en EU-emission för att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i produktutvecklingen under 2018.


Företrädesemissionen

Nyemissionen avser högst 13.148.672 aktier och tillför vid full teckning Kancera cirka 24 MKr före emissionskostnader. Emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner Euro. Kancera kommer därför inte att upprätta prospekt avseende nyemissionen.

Villkor för nyemissionen:

Antal aktier                                                 Högst 13.148.672 aktier

Teckningskurs                                            1,80 SEK per aktie

Företrädesrätt                                            1:10, d v s 10 existerande aktier berättigar till teckning av en ny aktie


Tidsplan för nyemissionen: 

Avstämningsdag                                        10 maj 2017 

Teckningstid                                               12 – 30 maj 2017

Handel med teckningsrätter                       12 – 26 maj 2017 

Handel med betalda tecknade aktier         12 maj 2017 till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket 

Villkor och anvisningar samt anmälningssedlar m.m. avseende förestående företrädesemission kommer att tillhandahållas fr.o.m den 12 maj 2017 på Eminova Fondkommission ABs och Kancera ABs hemsida (www.eminova.se respektive www.kancera.se). Om du önskar beställa anmälningssedlar, vänligen kontakta Eminova Fondkommission AB på telefon 08-684 211 00.

Villkor och anvisningar, anmälningssedlar etc. kommer även finnas tillgängliga på Eminova Fondkommission ABs hemsida fr.o.m. den 12 maj, www.eminova.se, eller per telefon 08-684 211 00.   

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 31 mars 2017 cirka 7600. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka