Kanceras teckningsoption TO2

2018-05-02

I nyemissionen 2016 emitterade Kancera en teckningsoption betecknad TO2. Två teckningsoptioner av serie TO2 gav senast den 30 april 2018 rätt till nyteckning av en aktie för 5,81 SEK (efter omräkning till följd av nyemissionen 2017). Sista dag för handel i TO2 på Nasdaq First North var den 27 april 2018. Kanceras aktie har under lång tid handlats väsentligt under lösenpriset. Stängningskursen för Kanceras aktie den 27 april 2018 var 1,50 SEK.

Kancera har under de sista dagarna för löptiden för TO2 mottagit anmälningar från såväl fondkommissionärer som optionsinnehavare om att utnyttja ett mindre antal TO2 för nyteckning av aktier. Kancera har, oavsett skälet för dessa anmälningar, beslutat att inte acceptera sådan nyteckning. Kancera vill inte medverka till transaktioner som vållar optionsinnehavaren omedelbar ekonomisk skada jämfört med alternativet att köpa aktien på Nasdaq First North till väsentligt lägre kurs.

Om Kancera

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen 22

171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Tillbaka