Kanceras nyemission övertecknad

2016-06-02

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 22 april 2016 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen avsåg högst 20 785 072 units och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 4.000.000 units bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 2,50 SEK per unit. Fem gamla aktier berättigade till teckning av en unit. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 10 maj – 25 maj 2016. Därutöver tillkommer ersättning till garanter och finansiell rådgivare om totalt 2.776.282 units.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades, utöver ersättning till garanter och finansiell rådgivare, 38.958.324 units, varav 19.701.985 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 19.256.339 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades därmed till ca 187 procent. Teckning från aktuellt garantikonsortium behövde således inte tas i anspråk. Med anledning av föreliggande överteckning har styrelsen beslutat att utnyttja hela det tillgängliga övertilldelningsutrymmet genom en separat riktad emission upp till maximala 4.000.000 units. Styrelsen har beslutat att rikta övertilldelningsutrymmet till såväl större investerare med långsiktiga ägarambitioner, som övriga tecknare utan företräde. Merparten av de som tecknat utan företräde har därmed fått reducerad tilldelning. G&W Fondkommission har agerat som emissionsrådgivare under transaktionen.

Nyemissionen tillför Kancera AB ca 62 MSEK före emissionskostnader.

Registrering av emissionen beräknas ske cirka tre veckor efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen, inklusive emitterade units till garanter och finansiell rådgivare, kommer Kancera ABs aktiekapital att uppgå till totalt 10.957.226,45 SEK fördelat på 131.486.718 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,083 (1/12) SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars 2016 till 7900. FNCA Sweden AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka