Press

2024-05-27

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Årsstämma i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851, har idag hållits i Stockholm.

Läs mer
2023-05-25

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB har hållits i dag i Stockholm.

Läs mer
2022-05-25

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB har hållits i dag i Stockholm. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Läs mer
2021-05-26

Årsstämma i Kancera AB

Kancera AB:s årsstämma har idag den 26 maj 2021, mot bakgrund av covid-19, genomförts genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Läs mer
2020-05-28

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm i dag den 28 maj 2020

Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Stämman beslutade om omval av...

Läs mer
2020-04-09

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB beslutades i enlighet med styrelsens förslag att förlänga den första lösenperioden för teckningsoptionen TO4 som emitterats i den nyligen avslutade företrädesemissionen. Ändringen innebär att två teckningsoptioner av serie TO4 ger rätt att...

Läs mer
2020-02-03

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kancera AB

Kancera AB:s extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal utestående aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 16 750 000 SEK och högst 67 000 000 SEK och antalet...

Läs mer
2020-01-13

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid dagens extra bolagsstämma  den 13 januari 2020 i Kancera AB beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med vad som framgått av pressmeddelandet den 21 november 2019 och kallelsen till bolagsstämman. Den kommande nyemissionen är...

Läs mer
2019-05-27

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 27 maj 2019

Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Stämman beslutade om omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin,...

Läs mer
2018-05-30

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 30 maj 2018.

Läs mer