Kommuniké från extra bolagsstämma i Kancera AB

2020-01-13

Vid dagens extra bolagsstämma  den 13 januari 2020 i Kancera AB beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med vad som framgått av pressmeddelandet den 21 november 2019 och kallelsen till bolagsstämman.

Den kommande nyemissionen är fullt garanterad och tillför Kancera ca 61,4 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna. Varje fyra befintliga aktier ger rätt att teckna tre Units. Teckningskursen är 0,39 SEK per Unit.

Varje Unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO4 och en teckningsoption av serie TO5. Teckningsoptionen TO4 ger för varje två optioner rätt att under en första period teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller under en senare period teckna en ny aktie till kurs 0,85 SEK. Teckningsoptionen TO5 ger rätt för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK. Perioderna för utnyttjande av TO4 och TO5 kommer i enlighet med vad som anges ovan preciseras vid fastställandet av tidsplanen för nyemissionen.

De emissionsbeslut som styrelsen ska kunna fatta med stöd av bemyndigandet innebär således följande:

  1. nyemission av högst 157 369 119 aktier och högst 157 369 119 teckningsoptioner TO4 och 157 369 119 teckningsoptioner TO5 (i form av Units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
  2. nyemission av högst 20 460 000 aktier och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO4 och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO5 (i form av Units) avseende ersättning till emissionsgaranterna;
  3. nyemission av högst 25 650 000 aktier och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO4 och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO5 (i form av Units) avseende en s k övertilldelningsoption.

Bemyndigandet ska kunna användas vid ett eller flera tillfällen före nästkommande årsstämma och beslut om nyemission ska i vissa delar enligt ovan kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska utöver ovan angivna beslut kunna användas för att erlägga arvode till Kanceras finansiella rådgivare i nyemissionen som till en del utgår i form av Units (ca 3 910 000 Units). Bemyndigandet ska även kunna användas för att möjliggöra för utländska aktieägare i Kancera, som annars vore förhindrade på grund av regulatoriska skäl och prospektregler, att delta i nyemissionen på lika villkor. Därutöver ska bemyndigandet kunna utnyttjas för kompletterande emission till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och eventuella avrundningseffekter.

Sammantaget kan Kancera inom ramen för nyemissionen således komma att emittera upp till ca. 207 389 119 Units innehållande högst ca. 207 389 119 aktier och högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO4 och högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO5.

I kallelsen till bolagsstämman betecknades teckningsoptionerna TO1 respektive TO2. Detta har i det ovanstående ovan ändrats till TO4 respektive TO5 på grund av att undvika namnförväxling med tidigare utgivna teckningsoptioner.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under första halvåret 2020 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. 

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna 

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020 kl 17.15.

Tillbaka