Årsstämma i Kancera AB

2018-05-30

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 30 maj 2018.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin och Charlotte Edenius samt nyval av Anders Gabrielsen.  

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 550 000 SEK.

Val av revisor

Grant Thornton Sweden AB valdes till ny revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra erläggande av avtalad köpeskilling till Acturum för förvärvet av Fractalkineprojektet. Bemyndigandet kan inte användas för annat ändamål.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i de nyemissioner av aktier och teckningsoptioner som beslutades av extra bolagsstämman den 20 april 2018 samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna betala arvode till bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter. Bemyndigandet kan endast användas för ovan nämnda ändamål. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighetmed valberedningens förslag.

För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 19.30 CET.

Tillbaka