Årsstämma i Kancera AB

2023-05-25

Årsstämma i Kancera AB har hållits i dag i Stockholm.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till ett årligt belopp om totalt 950 000 SEK varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter, med undantag för VD, ska erhålla 150 000 kronor vardera.

Val av revisor

Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är oförändrade sedan föregående år.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital.

Beslut om ändring av bolagsordningen (1)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och utestående aktier. Ändringen innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 66 000 000 SEK och högst 264 000 000 SEK och att antalet aktier ska vara lägst 79 200 000 och högst 316 800 000.

Beslut om ändring av bolagsordningen (2)

Stämman beslutade, som ett led i en minskning av aktiekapitalet (se nedan), om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Ändringen innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 6 200 000 SEK och högst 24 800 000 SEK.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 60 000 000 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet kommer därefter uppgå till, avrundat, 6 273 643 SEK. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier.

För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Tillbaka