ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

2024-05-27

Årsstämma i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851, har idag hållits i Stockholm.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.
Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.
Styrelsearvodet fastställdes till ett årligt belopp om totalt 1 100 000 SEK varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 150 000 kronor vardera.

Val av revisor
BDO Mälardalen AB valdes till ny revisor i bolaget. Huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn Johan Pharmanson.
Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning. Principerna är oförändrade sedan föregående år.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin
Styrelseordförande Kancera AB
erik.nerpin@advokatnerpin.com eller telefon: 070-620 73 59

Tillbaka