Årsstämma i Kancera AB

2021-05-26

Kancera AB:s årsstämma har idag den 26 maj 2021, mot bakgrund av covid-19, genomförts genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och Anders Gabrielsen samt nyval av Petter Brodin.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till ett årligt belopp om totalt 950 000 SEK varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter, med undantag för VD, ska erhålla 150 000 kronor vardera.

Val av revisor

Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är oförändrade sedan föregående år.

Tillbaka