Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm i dag den 28 maj 2020

2020-05-28

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 550 000 SEK (oförändrat belopp sedan föregående år).

Val av revisor

Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är oförändrade sedan föregående år.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital. Bemyndigandet ska även kunna utnyttjas för genomförande av sammanläggningen av aktier (se nedan). Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordningen (1)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelse om antalet utestående aktier. Tidigare bestämmelse innebar att antalet aktier ska vara lägst 201 000 000 och högst 804 000 000. Den nya bestämmelsen innebär att antalet aktier ska vara lägst 20 100 000 och högst 80 400 000. Syftet med ändringen är att kunna genomföra en sammanläggning, s k omvänd split, se nedan.

Sammanläggning (omvänd split)

Stämman beslutade om en sammanläggning (s.k. omvänd split) varigenom tio aktier sammanläggs till en aktie (1:10). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio kommer att vederlagsfritt erhålla så många aktier som erfordras för att deras aktieinnehav ska bli jämnt delbart med tio.

Ändring av bolagsordningen (2)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens regler avseende aktiekapitalets gränser. Den tidigare bestämmelsen i bolagsordningen innebar att aktiekapitalet ska vara lägst 16,75 MSEK och högst 67 MSEK. Den nya bestämmelsen innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 1 005 000 SEK och högst 4 020 000 SEK. Syftet med förslaget är att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital. Se nedan.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Beslutet innebär att aktiens kvotvärde ska vara 0,05 SEK och att mellanskillnaden mellan tidigare kvotvärde (5/6 SEK, d v s cirka 0,8333 SEK efter genomförd sammanläggning enligt ovan) och det nya kvotvärdet 0,05 SEK ska avsättas till fritt eget kapital. Detta motsvarar en minskning av aktiekapitalet med ca 30,5 MSEK och att aktiekapitalet därefter kommer uppgå till ca 1,95 MSEK. För genomförande av beslutet erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie under 2020. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid virusinfektion, inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fraktalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar i samarbete med akademiska partners även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka