Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 27 maj 2019

2019-05-27

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och Anders Gabrielsen.  

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 550 000 SEK.

Val av revisor

Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet samt att erlägga avtalad tilläggsköpeskilling i form av aktier till Acturum för förvärvet av Fractalkine-projektet. Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna, exempelvis till Global Corporate Finance (ett family office med säte i New York) inom ramen för avtalad finansieringsfacilitet, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 25 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att höja bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal utestående aktier till att vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK respektive lägst 144 000 000 aktier och högst 576 000 000 aktier.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. 

Tillbaka