Årsstämma i Kancera AB

2022-05-25

Årsstämma i Kancera AB har hållits i dag i Stockholm. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till ett årligt belopp om totalt 950 000 SEK varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter, med undantag för VD, ska erhålla 150 000 kronor vardera.

Val av revisor

Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är oförändrade sedan föregående år.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital. Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna med kontant betalning eller kvittning, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (1)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och utestående aktier. Ändringen innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 41 875 000 SEK och högst 167 500 000 SEK och att antalet aktier ska vara lägst 50 250 000 och högst 201 000 000.

Beslut om ändring av bolagsordningen (2)

Stämman beslutade, som ett led i en minskning av aktiekapitalet (se nedan), om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Ändringen innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 5 025 000 SEK och högst 20 100 000 SEK.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Beslutet innebär att aktiekapitalet ska minskas med ca 41,2 MSEK. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier. För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Tillbaka