Press

2020-10-02

Kancera tillförs ca 18 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att det andra inlösentillfället för TO4 tillförde Kancera ca 18 MSEK. vilket styrelsen bedömer ger en god grund för en accelererad utveckling av bolagets läkemedelprojekt riktade mot COVID-19...

Läs mer
2020-09-15

Inlösenperiod för Kanceras teckningsoption löper ut september 2020

Kancera AB (publ) meddelar idag att den sista möjligheten att konvertera två teckningsoptioner TO4 till en ny aktie i Kancera till kursen 0,47 SEK löper ut i september 2020.

Läs mer
2020-06-16

Kancera tillförs ca 22 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4 vilket bedöms ge finansiering för klinisk hjärtstudie med KAND567

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att det första inlösentillfället för TO4 tillförde Kancera ca 22 MSEK vilket styrelsen bedömer ge finansiering för den planerade fas IIa-studien av KAND567 i hjärtinfarktpatienter. Prioriterade partners för studien är FoU...

Läs mer
2020-04-03

Korrigering av antalet emitterade Units inom ramen för garantiersättning

Inom ramen för offentliggörandet av utfallet i den nyligen avslutade nyemissionen i form av Units om ca 61,4 MSEK redogjordes för ersättningen i form av Units för lämnade garantier.  Tidigare har uppgivits att ersättningen för lämnade garantier uppgick till...

Läs mer
2020-03-24

Kancera föreslår förlängd lösenperiod för teckningsoption TO4, som ges ut i den pågående nyemissionen

Bakgrund Kancera gör för närvarande en fullt garanterad nyemission om 61,4 MSEK i syfte att genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av akut hjärtattack. I den pågående nyemissionen emitteras units bestående av en aktie,...

Läs mer
2020-03-06

Tidsplan och villkor för fullt garanterad företrädesemission om 61,4 MSEK för att finansiera Kanceras fas IIa-studie av KAND567

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 13 januari 2020, idag fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt av 157 369 119 Units bestående av vardera en aktie och två...

Läs mer
2016-10-28

Kancera byter segment till Nasdaq First North Premier

Nasdaq har godkänt Kanceras ansökan om listning på segmentet First North Premier. Första dagen för handel i Kanceras aktier på denna lista är den 31 oktober 2016. Bolagets aktier fortsätter att handlas med samma kortnamn och ISINkod. Om Kancera...

Läs mer
2016-06-30

Omvandling av BTU samt första dag för handel med teckningsoption TO 2

Under maj 2016 genomförde Kancera en företrädesemission om 51,9 Mkr motsvarande 20 785 072 units samt övertilldelning om 10 Mkr motsvarande 4 000 000 units. Emissionen blev övertecknad och hela övertilldelningsoptionen utnyttjades. Totalt tecknades 24 785 072 units. Dessa...

Läs mer
2015-06-12

Utnyttjande av optioner i Kancera

Vid årsstämman 2014 beslutades om ett optionsprogram till Kanceras personal och ledande befattningshavare. Totalt emitterades 2 800 000 teckningsoptioner. Optionerna kan utnyttjas senast den 31 maj 2017. Lösenpriset vid utnyttjande av optionerna är 3,83 SEK. Den första teckningsperioden för...

Läs mer
2015-05-07

Omvärdering av optionsprogram påverkar bokslutet för 2014

Styrelse och ledning har konstaterat ett ingående fel i beräkningsmodellen för förmånsvärdet av optionsprogrammet som fastställdes på årsstämman 2014, vilket föranleder justering av bokslutet i relation till den bokslutskommunikén. Resultaträkningen Ökade personalkostnader om 0,904 Mkr Balansräkningen Ökade övriga skulder...

Läs mer