Korrigering av antalet emitterade Units inom ramen för garantiersättning

2020-04-03

Inom ramen för offentliggörandet av utfallet i den nyligen avslutade nyemissionen i form av Units om ca 61,4 MSEK redogjordes för ersättningen i form av Units för lämnade garantier. 

Tidigare har uppgivits att ersättningen för lämnade garantier uppgick till 15.736.915 Units och ersättningen till rådgivare uppgick till 3.902.754 st. Korrekt antal Units som tillfaller garanter ska vara 18.097.449 st. Därigenom kommer ersättningarna till garanter och rådgivare istället att öka antalet aktier med 22.000.203 st och antalet teckningsoptioner TO4 med 22.000.203 st och TO5 med 22.000.203 st. Ersättningen till garanter och rådgivare ökar därigenom aktiekapitalet med 1.833.350,25 SEK till sammanlagt 32.432.901,17 SEK.

Om samtliga inom ramen för ersättning till garanter och rådgivare utgivna teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 18.333.503 st och öka aktiekapitalet med högst 1.527.791,88 SEK till sammanlagt högst 33.960.693,04 SEK. Smärre korrigeringar av ovanstående antal och belopp kan komma att ske i samband med registreringen på Bolagsverket.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se
Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl.15.45 CET.
Tillbaka