Omvandling av BTU samt första dag för handel med teckningsoption TO 2

2016-06-30

Under maj 2016 genomförde Kancera en företrädesemission om 51,9 Mkr motsvarande 20 785 072 units samt övertilldelning om 10 Mkr motsvarande 4 000 000 units. Emissionen blev övertecknad och hela övertilldelningsoptionen utnyttjades. Totalt tecknades 24 785 072 units. Dessa benämns temporärt som betalda tecknade units (BTU) och handlas under kortnamnet KAN BTU.

Kanceras företrädesemission är nu registrerad vid Bolagsverket. Sista handelsdag för BTU är 5 juli 2016. Därefter omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner och de nya aktierna respektive teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto den 11 juli 2016. De tecknare som fått tilldelning i form av övertilldelning har inte erhållit BTU:s utan erhåller aktier och teckningsoptioner direkt på respektive depå/vp-konto efter att denna emission är registrerad. Första handelsdag för teckningsoptionerna, KAN TO 2, är den 11 juli 2016.

Efter omvandling av BTU:s uppgår antalet aktier i Kancera AB till 124 710 436 aktier och antalet teckningsoptioner till 20 785 072. Efter registrering av emissionerna för övertilldelningsoptionen och ersättning till garanter och rådgivare, kommer antalet aktier i Kancera att uppgå till 131 486 720 och antalet teckningsoptioner till 27 561 356.

ISIN-kod för aktie Kancera, kortnamn KAN: SE0003622265
ISIN-kod för BTU Kancera, kortnamn KAN BTU: SE0008321533
ISIN-kod för TO i Kancera, kortnamn KAN TO 2: SE0008321673

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars 2016 till 7900. FNCA Sweden AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Tillbaka