Kancera tillförs ca 18 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4

2020-10-02

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att det andra inlösentillfället för TO4 tillförde Kancera ca 18 MSEK. vilket styrelsen bedömer ger en god grund för en accelererad utveckling av bolagets läkemedelprojekt riktade mot COVID-19 och hjärtinfarkt, inklusive läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145.

Läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145 utvecklas för att skydda vitala organ i samband med hyperinflammation som orsakar allvarliga komplikationer i till exempel akut hjärtsjukdom och virusinfektioner. Klinisk Fas II-studie av KAND567 har startat i COVID-19-patienter under september månad 2020. En andra klinisk fas II-studie av KAND567 planeras starta i hjärtinfarktpatienter under första kvartalet 2021.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission som tillförde 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat emission av 179 369 322 teckningsoptioner av serie TO4. Två teckningsoptioner TO4 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4e maj till 30 september 2020 till kurs 0,47 SEK alternativt en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK.

Inlösen av TO4 per den 30 september 2020, vilket var sista dagen med lösenkurs 0,47 SEK, tillförde bolaget ca 17,8 MSEK genom teckning av 37 790 849 aktier. Vid det tidigare teckningstillfället i juni tecknades 47 209 803 aktier vilket tillförde bolaget ca 22,2 MSEK. Detta innebar att ca 95% av det totala antalet TO4 har utnyttjats för teckning av aktier och totalt tillfört Kancera ca 40 MSEK. De återstående utestående TO4 kan utnyttjas under mars 2021. Antalet tecknade aktier med stöd av TO4 kan komma att justeras marginellt vid slutlig sammanräkning. Kostnaden för inlösenförandet avseende TO4 beräknas uppgå till ca 1,4 MSEK.

Genom inlösen av TO4 i denna omgång kommer antalet aktier i Kancera att öka till 474 195 466. Registrering av emissionen och leverans av aktier beräknas ske omkring den 15 oktober 2020.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 startat en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Nanna Svartz Väg 4

SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se
Tillbaka