Kancera tillförs ca 22 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4 vilket bedöms ge finansiering för klinisk hjärtstudie med KAND567

2020-06-16

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att det första inlösentillfället för TO4 tillförde Kancera ca 22 MSEK vilket styrelsen bedömer ge finansiering för den planerade fas IIa-studien av KAND567 i hjärtinfarktpatienter. Prioriterade partners för studien är FoU stiftelsen ”Newcastle NHS Foundation Trust” och Freeman Hospital, Storbritannien. Rekrytering av patienter till studien planeras att starta i början av 2021.

Läkemedelskandidaten KAND567 utvecklas för att skydda vitala organ i samband med hyperinflammation som orsakar allvarliga komplikationer i till exempel akut hjärtsjukdom och virusinfektioner. Förutom den planerade kliniska fas II-studien i hjärtinfarktpatienter har bolaget dessutom nyligen ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19-patienter.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission som tillförde 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat emission av 179.369.322 teckningsoptioner av serie TO4. Två teckningsoptioner TO4 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 4e maj till 30 september 2020 till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK.

Första inlösen avseende TO4 som avslutades den 15 juni tillförde preliminärt Kancera 21.956.340 SEK, vilket motsvarar utnyttjande av 93.431.234 TO4 för teckning av 46.715.617 aktier i Kancera. Antalet tecknade aktier med stöd av TO4 kan komma att justeras marginellt vid slutlig sammanräkning. Kostnaden för inlösenförandet avseende TO4 beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK.

Genom inlösen av TO4 kommer antalet aktier i Kancera att öka till 435.910.431. Registrering av emissionen och leverans av aktier beräknas ske omkring den 1 juli 2020.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl.20:10 CET.

Tillbaka