Tidsplan och villkor för fullt garanterad företrädesemission om 61,4 MSEK för att finansiera Kanceras fas IIa-studie av KAND567

2020-03-06

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 13 januari 2020, idag fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt av 157 369 119 Units bestående av vardera en aktie och två teckningsoptioner. Emissionen är säkerställd i sin helhet genom teckningsgarantier och beräknas tillföra cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader som ersätts kontant. Tillskottet från teckningsoptioner kan komma att uppgå till ytterligare som högst cirka 48,7 MSEK under 2020 före emissionskostnader. Ersättning för emissionsgarantier sker genom utgivande av Units på samma villkor som i företrädesemissionen. Därutöver erhåller rådgivare del av sin ersättning i form av Units på samma villkor.

Huvudsyftet med emissionen är att säkra finansiella resurser för att genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av akut hjärtattack. Det syftet uppnås genom föreliggande nyemission av Units om cirka 61,4 MSEK under första kvartalet 2020, inklusive möjlighet till inlösen av en option under Q2 2020. Tillsammans bedöms detta tillföra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa-studien.

Kancera har idag rapporterat positiva resultat från det avslutande delsteget i fas Ib-programmet för KAND567. Därmed har målen för säkerhetsdokumentationen i friska försökspersoner uppnåtts och Kancera kommer nu sammanställa en ansökan om tillstånd att starta en klinisk fas IIa-studie i patienter med hjärtinfarkt.

Fas IIa-studien beräknas kunna slutföras och rapporteras inom ett år från start. Positiva fas IIa-resultat kan ge möjlighet att kvalificera KAND567 som PRIority MEdicine (PRIME) hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (motsvarande ”Breakthrough Therapy Designation” hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA), vilket skulle påskynda den fortsatta utvecklingen och ytterligare öka projektets attraktivitet.

Bakgrund och motiv
Två miljoner människor drabbas av hjärtattack varje år i USA och Europa. En fjärdedel av dessa avlider eller drabbas av ytterligare allvarlig hjärtsjukdom inom fem år – detta trots en välutvecklad vård. Nya upptäckter visar att en kraftig inflammation i hjärtvävnaden startar inom några minuter efter den livräddande kärlvidgande behandlingen (PCI). Omfattningen av inflammationen är avgörande för överlevnaden, vilket bekräftas i uppföljningsstudier tre respektive sex år efter hjärtattacken. I dessa patientstudier har fractalkinsystemet tydligt identifierats som ansvarigt för den kraftiga inflammationen. Trots ett stort medicinskt behov finns idag ingen behandling som riktar sig mot denna livshotande inflammation.

 

Såväl Kancera och andra fristående forskargrupper har presenterat resultat som tillsammans talar för att KAND567 kan nå den eftersökta terapeutiska effekten i människa:

  • Den blodkoncentration av KAND567 som förväntas resultera i en kliniskt relevant effekt har bestämts både i djurstudier där en tydligt hjärtskyddande effekt visats och i Kanceras fas Ia-studie i friska försökspersoner där önskad effekt på verkningsmekanismen visats.
  • Resultat från Kanceras fas 1a och fas 1b-program visar att KAND567 tolereras väl både vid oral och intravenös tillförsel i koncentrationer som förväntas resultera i kliniskt relevant effekt.
  • En biomarkörstudie i 4 800 patienter som följts under sex år efter en hjärtattack stödjer att en blockad av fractalkinsystemet (med KAND567) kan ge önskad effekt på överlevnad.
  • Kliniska studier av en antikropp (utvecklad av läkemedelsföretaget Eisai) visar att blockad av fractalkinsystemet stoppar inflammationssjukdom i svårbehandlade patienter.

Det finns således ett starkt vetenskapligt underlag för Kanceras beslut att ta KAND567 vidare till en fas IIa-studie.

Även från ett kommersiellt perspektiv är tidpunkten gynnsam för en vidareutveckling av KAND567. Ett växande antal kliniska studier talar för att utvecklingen av läkemedel som blockerar fractalkinsystemet närmar sig en möjlig brytpunkt då allt fler läkemedelsbolag kommer söka projekt liknande Kanceras inom området. Samtidigt är Kancera väl positionerat som ledande inom fältet på grund av de unika småmolekylära egenskaperna hos KAND567 i förhållande till konkurrenternas antikroppar. Dessutom finns det stora behov av förbättrad behandling av hjärtsjukdomar som Kancera valt som primär indikation. En marknadsanalys visar att ett hjärtskyddande läkemedel med KAND567:s profil har potential att nå en årlig omsättning i spannet 200–1000 miljoner USD.

Förutom olika typer av hjärt-kärlsjukdomar har vetenskapliga studier visat att liknande immunologiska överreaktioner ligger bakom flera former av inflammationssjukdomar och vissa typer av cancer. Det finns således betydande expansionsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145.

Tidsplan (angivna datum avser 2020)

10 mars                                                Beräknad dag för offentliggörande av emissionsprospekt

11 mars                                                Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

12 mars                                                Första dag för handel med aktier exklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

13 mars                                                Avstämningsdag för erhållande av Uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

17 mars                                                Teckningsperiod startar, handel med Uniträtter (UR) och betald tecknad Unit (BTU) startar

27 mars                                                 Handel med Uniträtter (UR) avslutas

31 mars                                                 Teckningsperioden avslutas

3 april                                                   Offentliggörande av utfall av Nyemissionen och utskick av avräkningsnotor

Villkor för Nyemissionen

Kanceras aktiekapital uppgår före Nyemissionen till ca. 17 485 458 SEK fördelat på 209 825 492 aktier. Aktiens kvotvärde är 1/12 SEK (ca. 0,0833 SEK).

Emissionen sker med företrädesrätt och varje fyra befintliga aktier ger rätt att teckna tre Units. Teckningskursen är 0,39 SEK per Unit. Emissionen är garanterad till 100 procent.

Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 13 mars 2020 där en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) Uniträtt. Fyra (4) Uniträtter ger rätt att teckna tre (3) Units. En Unit innehåller en (1) aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Teckningskursen är 0,39 SEK per Unit

Teckningsperioden kommer att löpa 17 mars – 31 mars 2020. Handel med Uniträtter och BTU kommer att ske på First North från och med 17 mars 2020. Sista dag för handel med Uniträtter är 27 mars 2020. Handel med BTU kommer därefter att fortgå till dess att Emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Erbjudandet omfattar högst 157 369 119 aktier och 314 738 238 teckningsoptioner. Den första teckningsoptionen (TO4) ger för varje två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Den andra optionen (TO5) ger rätt under perioden juni – november 2021 för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK.

Vid överteckning finns även möjlighet att besluta om övertilldelning av högst 25 650 000 Units, motsvarande ca. 10 MSEK, på samma villkor som i Erbjudandet.

Ersättning till garanter uppgår till högst 20 460 000 Units och ersättning till rådgivare uppgår till högst 3 910 000 Units. Sammanlagt kan därigenom högst 207 389 119 Units komma att utges inom ramen för erbjudandet, ersättningar och möjlig övertilldelning.

För de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår den totala utspädningseffekten till högst 207 389 119 aktier, motsvarande cirka 49,7 %, vid full teckning, full övertilldelning och efter ersättning till garanter och rådgivare. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 17 282 426,58 SEK från cirka 17 485 457,67 SEK till cirka 34 767 884,25 SEK.

Vid fullt nyttjande av vidhängande Teckningsoptioner kommer det högsta antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 172 824 266 aktier till högst 590 038 877 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 14 402 022,15 SEK från cirka 34 767 884,25 SEK till högst cirka 49 169 906,40 SEK, vilket motsvarar en sammanlagd högsta utspädningseffekt om högst cirka 64,4%.

Emissionskostnaderna förväntas uppgå till sammanlagt cirka 3,5 MSEK och består huvudsakligen av ersättningar till finansiell rådgivare i anslutning till Erbjudandet. 1,5 MSEK av ersättningen lämnas i form av nyutgivna Units på samma villkor som i Erbjudandet och resterande ersätts kontant. För det fall övertilldelning utnyttjas tillkommer ca. 0,5 MSEK i emissionskostnader. Inga kostnader föreligger för investerare som deltar i Erbjudandet.

Det totala högsta kapitaltillskottet från samtliga inom ramen för nyemissionen, möjlig övertilldelning och inom ramen för ersättningar till garanter och rådgivare utgivna teckningsoptioner TO4 och TO5 kan komma att uppgå till högst cirka 157,3 MSEK och som lägst cirka 117,9 MSEK fram till november 2021 om samtliga innehavare av optioner utnyttjar dessa och beroende på när de utnyttjas.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i Nyemissionen.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkin-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtattack och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkin inte bara i samband med hjärtattack, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkin-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kancera.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Tillbaka