Kancera föreslår förlängd lösenperiod för teckningsoption TO4, som ges ut i den pågående nyemissionen

2020-03-24

Bakgrund
Kancera gör för närvarande en fullt garanterad nyemission om 61,4 MSEK i syfte att genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av akut hjärtattack.

I den pågående nyemissionen emitteras units bestående av en aktie, en teckningsoption av serie TO4 samt en teckningsoption av serie TO5. Emissionskursen är 0,39 SEK per unit. Teckningstiden för nyemissionen inleddes den 17 mars 2020 och avslutas den 31 mars 2020.

Två teckningsoptioner av serie TO4 ger enligt nu gällande villkor rätt att utnyttja optionerna under två olika tidsfönster. Innehavarna har under perioden 4 – 29 maj 2020 rätt att med stöd av två teckningsoptioner teckna en ny aktie till kursen 0,47 SEK. De som inte utnyttjat teckningsoptionen TO4 för nyteckning under maj 2020 kan under perioden 1 – 31 mars 2021 med stöd av två teckningsoptioner teckna en aktie till kursen 0,85 SEK.

 

Förlängning av första lösenperioden för TO4
Med anledning av den rådande marknadsturbulensen och situationen kring COVID-19 i kombination med osäkerheten kring utvecklingen i närtid har Kanceras styrelse beslutat föreslå en extra bolagsstämma att den första lösenperioden för TO4 ska förlängas. Två teckningsoptioner av serien TO4 föreslås därför ge rätt att under perioden 4 maj – 30 september 2020 teckna en ny aktie för 0,47 SEK. Förslaget berör inte den andra teckningsperioden för TO4 som infaller i mars 2021 då lösenkursen är 0,85 SEK.

Varje unit innehåller även en teckningsoption av serie TO5. Tre teckningsoptioner av serie TO5 ger rätt att under juni – november 2021 teckna en ny aktie till kursen 1 SEK. Denna teckningsoption berörs inte av villkorsändringen.

”Vi bedömer att den turbulens som nu råder på finansmarknaden kan förväntas sträcka sig in i maj och därmed försvåra möjligheten att fatta ett välgrundat investeringsbeslut i fråga om utnyttjande av teckningsoptionen TO4. Den föreslagna förlängningen av optionslösenperioden är därför enligt vår uppfattning till godo för samtliga berörda intressenter”, säger Kanceras styrelseordförande Erik Nerpin.

 

Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 9 april 2020 och den pågående nyemissionen slutförs således med de nuvarande emissionsvillkoren. Kallelse kommer att publiceras via separat pressmeddelande. Avsikten är att teckningsoptionen TO4 ska noteras på Nasdaq First North. Noteringen kommer ske efter den extra bolagsstämmans beslut i fråga om förslaget.

 

Tilläggsprospekt
Kancera kommer att upprätta tilläggsprospekt i anledning av villkorsändringen.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

 

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, Vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl.08:15 CET.

Tillbaka