Utnyttjande av optioner i Kancera

2015-06-12

Vid årsstämman 2014 beslutades om ett optionsprogram till Kanceras personal och ledande befattningshavare. Totalt emitterades 2 800 000 teckningsoptioner. Optionerna kan utnyttjas senast den 31 maj 2017. Lösenpriset vid utnyttjande av optionerna är 3,83 SEK.

Den första teckningsperioden för utnyttjande av optionerna har nu avslutats. Totalt har 450 246 nya aktier tecknats. Emissionen tillför Kancera 1,7 MSEK. Därefter återstår 2 349 754 teckningsoptioner, varav 560 000 innehas av Kancera för täckande av sociala avgifter inom ramen för den del av optionsprogrammet som utgörs av personaloptioner.

Efter registrering av de nya aktierna kommer Kancera ABs aktiekapital, inklusive den nyligen avslutade företrädesemissionen, att uppgå till 8.660.446,97 SEK fördelat på 103.925.364 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,083 (1/12) SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars 2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka