Press

2024-05-27

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Årsstämma i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851, har idag hållits i Stockholm.

Läs mer
2024-05-23

Kancera drar tillbaka förslaget till incitamentsprogram

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), informeras härmed att Bolagets styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till ett incitamentsprogram och att den extra bolagsstämman den 27 maj 2024 ställs in.

Läs mer
2024-05-17

Delårsrapport för första kvartalet 2024, 1 januari – 31 mars Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för första kvartalet 2024 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 11,4 Mkr (15,2 Mkr) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –13,4 Mkr (-17,2 Mkr) Resultat efter finansiella poster...

Läs mer
2024-05-16

Kancera ger operationell uppdatering avseende KANDOVA-studien och rapporterar ökad patientrekrytering

Kancera AB (publ) ger inför den kommande finansiella rapporteringen av det första kvartalet 2024, en operationell uppdatering avseende KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa-studie med KAND567 i äggstockscancer, och rapporterar att: Rekryteringstakten har ökat och totalt har 9 patienter genomgått...

Läs mer
2024-05-14

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KANCERA AB

Kancera AB har inför årsstämman inte haft någon valberedning. Orsaken är att aktieägandet i Kancera är mycket spritt och att en valberedning i traditionell sammansättning inte skulle representera någon väsentlig ägarandel i bolaget. I stället har styrelseordföranden Erik Nerpin...

Läs mer
2024-05-08

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 27 maj 2024 kl. 16.30 (dock tidigast efter avslutandet av årsstämman som inleds kl 16.00) på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger...

Läs mer
2024-05-08

Kancera utser ny Chief Scientific Officer och utökar ledningsgruppen

Kancera AB (publ) meddelar idag att Robert Edfors utses till ny Chief Scientific Officer och Senior Vice President Clinical Development, samt att bolagets ledningsgrupp förstärks med två nya positioner.

Läs mer
2024-05-03

Kancera når de primära målen för klinisk fas I studie med KAND145

Kancera AB (publ) rapporterar idag positiva resultat från fas I studien med KAND145 i friska försökspersoner och att studiens primära mål uppnåddes: KAND145 är säker och tolererbar vid upprepad dosering vid den maximala exponering som definierats för studien KAND145...

Läs mer
2024-04-30

Kanceras årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023 offentliggjord

Kancera AB (publ) rapporterar idag att årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
2024-04-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 27 maj 2024 kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Läs mer