FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KANCERA AB

2024-05-14

Kancera AB har inför årsstämman inte haft någon valberedning. Orsaken är att aktieägandet i Kancera är mycket spritt och att en valberedning i traditionell sammansättning inte skulle representera någon väsentlig ägarandel i bolaget. I stället har styrelseordföranden Erik Nerpin kontaktat aktieägare individuellt för att därigenom erhålla ett bredare ägarunderlag. Baserat på detta förfarande lämnas följande förslag avseende punkterna 11-15 på dagordningen för årsstämman:

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Förslaget innebär omval av nuvarande sju styrelseledamöter: Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.
Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Beslut om styrelsearvode
Förslaget innebär oförändrade styrelsearvoden: 200 000 kr till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, totalt 1 100 000 kronor.

Val av revisor
Förslaget innebär nyval av BDO Mälardalen AB. Huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn Johan Pharmanson.

Beslut om revisorsarvode
Förslaget innebär att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin
Styrelseordförande Kancera AB
erik.nerpin@advokatnerpin.com eller telefon: 070-620 73 59

Tillbaka