Press

2024-05-27

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Årsstämma i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851, har idag hållits i Stockholm.

Läs mer
2024-05-23

Kancera drar tillbaka förslaget till incitamentsprogram

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), informeras härmed att Bolagets styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till ett incitamentsprogram och att den extra bolagsstämman den 27 maj 2024 ställs in.

Läs mer
2024-05-17

Delårsrapport för första kvartalet 2024, 1 januari – 31 mars Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för första kvartalet 2024 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 11,4 Mkr (15,2 Mkr) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –13,4 Mkr (-17,2 Mkr) Resultat efter finansiella poster...

Läs mer
2024-05-14

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KANCERA AB

Kancera AB har inför årsstämman inte haft någon valberedning. Orsaken är att aktieägandet i Kancera är mycket spritt och att en valberedning i traditionell sammansättning inte skulle representera någon väsentlig ägarandel i bolaget. I stället har styrelseordföranden Erik Nerpin...

Läs mer
2024-05-08

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 27 maj 2024 kl. 16.30 (dock tidigast efter avslutandet av årsstämman som inleds kl 16.00) på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger...

Läs mer
2024-04-30

Kanceras årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023 offentliggjord

Kancera AB (publ) rapporterar idag att årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
2024-04-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 27 maj 2024 kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Läs mer
2024-03-20

Kancera offentliggör utfall i bolagets företrädesemission

Styrelsen i Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 59,9 procent (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att...

Läs mer
2024-03-01

Kancera offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission

Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") offentliggjorde den 23 februari 2024 att styrelsen i Bolaget beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 121,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen")....

Läs mer
2024-02-23

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023, 1 oktober – 31 december Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 17,1 Mkr (11,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -19.0 Mkr (-14,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.5 Mkr (-14,0...

Läs mer