Kancera offentliggör utfall i bolagets företrädesemission

2024-03-20

Styrelsen i Kancera AB (”Kancera” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 59,9 procent (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 23 528 059 nya aktier, motsvarande cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 837 949 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av teckningsrätter och teckning utan stöd av teckningsrätter cirka 36,8 procent av erbjudna aktier. 15 314 421 aktier, motsvarande cirka 23,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 59,9 procent. Kancera kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 73,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Sammanställningen över teckningen i Företrädesemissionen visar att 23 528 059 aktier, motsvarande cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 837 949 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 36,8 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. 15 314 421 aktier, motsvarande cirka 23,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 59,9 procent. Kancera kommer att tillföras cirka 73,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Som bekräftelse om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 21 mars 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att utföras i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Kancera den 1 mars 2024. Aktieägare vars innehav är registrerat hos förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Kanceras aktiekapital att öka med 3 856 516,835491 SEK, från nuvarande 7 921 499,186251 SEK till 11 778 016,021742 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 39 680 429, från nuvarande 81 505 799 till 121 186 228. Aktierna som tecknats med, och utan, stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 3 april 2024 och förväntas börja handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 12 april 2024. Aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen att få sin ägarandel utspädd med cirka 32,7 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Rådgivare

Vator Securities AB agerar som Sole Global Coordinator och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Selin
VD, Kancera AB
peter.selin@kancera.com eller telefon: 08-5012 60 80

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Kancera i någon jurisdiktion, varken från Kancera eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget och återfinns på Bolagets hemsida.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Vator Securities agerar för Kancera i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Tillbaka