Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023, 1 oktober – 31 december Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

2024-02-23

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • FoU-kostnader uppgick till 17,1 Mkr (11,6 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -19.0 Mkr (-14,0 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.5 Mkr (-14,0 Mkr).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0.23 kr (-0,22 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,5 Mkr (-9,8 Mkr).

Finansiell sammanställning för helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • FoU-kostnader uppgick till 58.0 Mkr (45,6 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -65.0 Mkr (-51,9 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -64.9 Mkr (-52,5 Mkr).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0.81 kr (-0,90 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55,7 Mkr (-48,2 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2023 till 47,7 Mkr (106,9 Mkr) eller 0.58 kr (1.34 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2023 till 73 procent (89 procent).
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2023 till 45,7 Mkr (95,1 Mkr).

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Kancera rapporterade att bolagets ansökan om att genomföra en fas I-studie av KAND145 har godkänts av det finska läkemedelsverket (FIMEA).
 • Kancera rapporterade att fas I-studien av KAND145 har påbörjats.
 • Kancera rapporterade att ytterligare sjukhus har adderats till KANDOVA-studien och att totalt fem sjukhus i Sverige, Norge och Danmark ingår i studien.
 • Kancera skickade in ansökningar till de regulatoriska myndigheterna och etiska kommittéerna i Sverige, Norge och Danmark om uppdatering av studieprotokollet för KANDOVA-studien, med avseende på kriterier för vilka patienter som får ingå i studien.
 • Kancera rapporterade positiva övergripande resultat från FRACTAL studien.
 • Kancera rapporterade påkallande av option att förvärva resultaten från FRACTAL-studien från University of Newcastle.
 • Kancera har skickat in ansökningar till WHO för tilldelning av icke-proprietära substansnamn för KAND567 och KAND145.

Viktiga händelser efter rapporteringsperioden

 • Kancera har rapporterat resultat från statistiska analyser av data från FRACTAL-studien.
 • Kancera har ingått ett licensavtal med University of Newcastle, genom vilket bolaget erhåller de exklusiva rättigheterna till resultat och patent från FRACTAL studien
 • Kanceras uppdaterade protokoll för KANDOVA-studien har godkänts.
 • Kancera har slutfört den första delen i den pågående fas I studien med KAND145
 • Kancera aviserar en planerad kapitalanskaffning genom en företrädesemission.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:
Se presentation av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2024 som finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.kancera.com/investerare/presentationer/

eller kontakta:
Peter Selin
VD, Kancera AB
peter.selin@kancera.com eller telefon: 08-5012 60 80

Tillbaka