Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

2020-05-20

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman den 28 maj 2020 som redovisas nedan.

Valberedningen består av Peter Alarik (ägande genom Alarik Förvaltning AB), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) och Kancera AB:s styrelseordförande Erik Nerpin, som varit ordförande i valberedningen. Valberedningen har funnit detta praktiskt och funktionellt mot bakgrund av Erik Nerpins erfarenhet av denna typ av uppdrag samt hans ägande i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

P. 1   Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Nerpin föreslås bli vald till årsstämmans ordförande.

P. 12  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha sex ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter – Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

P. 13  Beslut om styrelsearvode

Styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter föreslås utgå med sammanlagt 550 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter med undantag för verkställande direktören.

Särskilt arvode för utskottsarbete ska inte utgå.

Förslaget innebär oförändrat styrelsearvode per ledamot i förhållande till föregående år.

P. 14  Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

P. 15 Beslut om revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

P. 16  Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om utseende av valberedning inför årsstämman 2021 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen vilket bland annat innefattar att lägga fram förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisorerna, ordförande vid årsstämman samt principer för tillsättande av valberedning.

Valberedningens motiverade yttrande m m

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter – Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns i årsredovisningen.

Valberedningen konstaterar att de styrelseledamöter som föreslås har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Förslaget innebär en majoritet (fem av sex) av män och uppfyller ännu inte helt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) på en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Koden avseende oberoende ledamöter. Kancera AB har ingen ”större aktieägare” i den mening som anges i Koden och samtliga ledamöter uppfyller därmed automatiskt detta krav. I fråga om oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen utför vissa av ledamöterna (utöver VD) konsultuppdrag åt bolaget utöver styrelsearbetet. Valberedningens bedömning är ändock att samtliga ledamöter utom Thomas Olin (på grund av anställning som VD) är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Sammanfattningsvis bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna är väl lämpade att utgöra styrelse i Kancera AB även under kommande mandatperiod.

Stockholm i maj 2020

Valberedningen för Kancera AB (publ)

Erik Nerpin                            Peter Alarik                          Clas Reuterskiöld

Tillbaka