Valberedningen för Kancera AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2013

2013-05-14

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)
Valberedningen föreslår advokat Erik Nerpin som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på dagordningen)
Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 12 på dagordningen)
Valberedningen föreslår omval av Carl-Henrik Heldin, Bernt Magnusson, Håkan Mellstedt, Erik Nerpin och Thomas Olin

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 13 på dagordningen)

Ordförande 100.000 kr
Fyra ledamöter (varav tre arvoderas 50 000 kr vardera)  150.000 kr
Totalt 250.000 kr

Val av revisor (punkt 14 på dagordningen)
Valberedningen föreslår omval revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Fastställande av arvode åt revisorn (punkt 15 på dagordningen)
Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna
Carl-Henrik Heldin
Professor i molekylär cellbiologi, ordförande för Nobelstiftelsen och chef för Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala. Rådgivare till flera prestigefyllda institut och till bioteknikbolag i USA och Europa.

Bernt Magnusson
Lång erfarenhet som ordförande, VD och styrelseledamot i flera av Sveriges största börsnoterade bolag, inklusive, Pharmacia, Volvo och Nordea Bank.

Håkan Mellstedt
Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset. Forskningsledare för kliniska studier och anlitad som rådgivare av flera internationella läkemedelsbolag.

Erik Nerpin
Advokat och delägare i Kilpatrick Townsend LLP. Han har stor erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik, värdepappersrätt, corporate finance och bolagsstyrning.

Thomas Olin
PhD, VD på Kancera AB. Han har genomfört ett stort antal internationella affärer inom läkemedel och har erfarenhet vetenskapligt ledarskap från Biotech och läkemedelsindustrin inklusive Pharmacia, Biovitrum och flera Biotechbolag.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat för försäljning till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka