VALBEREDNING KANCERA AB

2016-12-23

Kancera AB har utsett en valberedning med uppgift att inför årsstämman den 30 maj 2017 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode åt styrelsen och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, arvode åt revisorerna samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:
Fredrik Rapp, VD Pomona-gruppen AB (utsedd av Marianne Rapp)
Peter Alarik, Alarik Förvaltning AB (företräder eget ägande)

Clas Reuterskiöld, tidigare VD Industrivärden AB (företräder eget ägande)

Kanceras styrelseordförande, advokat Erik Nerpin, är sammankallande och adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Kanceras årsstämma 2017 kan göra det via e-post till Erik Nerpin på adress erik.nerpin@advokatnerpin.com. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag sändas så att det når valberedningen senast den 31 mars 2017.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var per den 29 juli 2016 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, erik.nerpin@advokatnerpin.com

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 11.30 CET.

Tillbaka