Teckningsperioden i Kanceras företrädesemission inleds idag den 1 november 2022

2022-11-01

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Teckningsperioden i Kanceras företrädesemission inleds idag den 1 november 2022

Idag, den 1 november 2022, inleds teckningsperioden i Kancera AB:s (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) förestående företrädesemission av units vilken offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 november 2022 till och med den 15 november 2022.

Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 15 november 2022.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2022)

1 – 15 november Teckningsperiod i Företrädesemissionen
1 – 10 november Handel i uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market
1 november Handel i betalda tecknade units (BTU) startar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket
Omkring den 18 november Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 oktober 2022, och femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och fyra (4) teckningsoptioner.
  • Teckningskursen är 24,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Sista dag för handel i Kancera-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 26 oktober 2022.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen var den 28 oktober 2022.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 1–15 november 2022.
  • Handel med uniträtter beräknas äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 1–10 november 2022.
  • En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,00 SEK under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023.
  • Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden uppgående till cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen
I september rapporterade Kancera prekliniska resultat som visar att Bolagets fraktalkinblockerare kan öka effekten av platinumbaserade cytostatika mot äggstockscancer. I samarbete med ledande kliniker inom området har Kancera vidare definierat en behandlingslinje i äggstockscancer där fraktalkinblockerare har potential att fylla ett väsentligt kliniskt behov med stor efterfrågan. Kancera har därmed stärkts i sin övertygelse att det är rätt tid för Bolaget att intensifiera utvecklingen av fraktalkinblockerare genom en kombinerad fas Ib/IIa-studie mot behandlingsresistent äggstockscancer. Genom att ha ett gemensamt studieprotokoll för Ib och IIa bedömer Bolaget att man kan leverera resultat från IIa cirka ett år tidigare och till en lägre kostnad.

Teckning med företrädesrätt
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen tecknar och betalar i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 oktober 2022 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Mer information om hur teckning av units går till finns på Bolagets hemsida under avsnittet Nyemission november 2022, se illustration: https://kancera.com/wp-content/uploads/2022/10/Sa-har-gor-du-for-att-teckna-units.pdf

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Nordic Issuing AB. Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast kl. 15.00 den 15 november 2022. Anmälningssedel hålls tillgänglig på Bolagets hemsida www.kancera.se samt Nordic Issuing AB:s hemsida www.nordic-issuing.se.

Mer information om företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida, www.kancera.se, samt Nordic Issuing AB:s hemsida, www.nordic-issuing.se

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Kancera samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kancera AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Tillbaka