Sista dag för handel med BTA i Kancera

2021-06-16

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen i Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 21 juni 2021 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 28 juni 2021. Även den riktade emissionen som genomfördes parallellt med företrädesemissionen är nu registrerad.

Företrädesemissionen och den riktade emissionen ökar sammantaget Bolagets antal aktier med 7 977 861 aktier, från 47 804 727 aktier till 55 782 588 aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med cirka 6 648 217,50 SEK, från cirka 39 837 272,51 SEK till cirka 46 485 490,01 SEK.

Information om betald tecknad aktie
Kortnamn: KAN BTA

ISIN-kod: SE0015950324

Sista handelsdag: 21 juni 2021

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021, kl. 16:00 CEST.

För ytterligare information
Thomas Olin, VD Tel: +46 735-20 40 01

E-post: thomas.olin@kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Kancera. Ett prospekt avseende företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida. Varken teckningsrätter, betald tecknad aktie (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion. Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Kanceras aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Kancera lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Tillbaka