Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 6 i Kancera inleds idag

2023-05-03

Idag, den 3 maj 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 6 som emitterades i samband med Kancera AB:s (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units samt riktade kompensationsemission av units till garanter under fjärde kvartalet 2022. Nyttjandeperioden pågår till och med den 17 maj 2023.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO 6

  • En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Kancera.
  • Teckningskursen är 3,00 SEK per nytecknad aktie.
  • Nyttjandeperioden för optionslösen löper under perioden 3–17 maj 2023.
  • Vill fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 tillförs Bolaget cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 6
Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 tillförs Bolaget cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet ”KAN TO 6” med ISIN-kod SE0019019209. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 6 är den 15 maj 2023.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast den 17 maj 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 15 maj 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 kommer antalet aktier att öka med 7 794 808 aktier till totalt 87 323 180 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 6 495 673 SEK till cirka 72 769 317 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 8,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO 6 är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 17 maj 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade teckningsoptioner

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 6 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing AB tillhanda senast kl. 17.00 den 17 maj 2023.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.kancera.com och på emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s hemsida www.nordic-issuing.se.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till Kancera i samband med optionsinlösen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: +46 735-20 40 01

E-post: thomas.olin@kancera.com

Besök gärna bolagets hemsida: www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Tillbaka